Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1042 (2006-2007)
Innlevert: 14.05.2007
Sendt: 14.05.2007
Besvart: 21.05.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Fagfolk på St. Olavs Hospital og ved Haukeland universitetssykehus uttaler at halvparten av gravide i Trondheim får ultralyd før uke 18, og at ressurssterke kvinner lykkes i å få gjort fosterdiagnostikk i tolvte uke selv om de er under aldersgrensen på 38 år.
Vil statsråden iverksette en kartlegging for å få oversikt over hvor mange kvinner som oppsøker offentlige eller private klinikker for å få utført fosterdiagnostikk, og hvor mange som får slike undersøkelser som nakkefoldundersøkelse og dobbelttest?

Begrunnelse

Kristelig Folkeparti ønsker et samfunn som inkluderer alle. Et mangfold tilfører oss som samfunn mye. Å få et barn med Downs syndrom vil by på utfordringer. Det ligger et stort ansvar i å legge samfunnet til rette for at foreldrene kan gi barna den omsorgen de trenger, og samtidig ikke bli fullstendig utslitt. Det må legges til rette for støtteordninger og hjelpetiltak slik at alle kan bære frem barna sine.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Regjeringen ønsker et mangfoldig samfunn og har som overordnet mål at samfunnet tilrettelegges for alle, også mennesker med funksjonshemminger. Tilrettelegging av gode og velfungerende støtteordninger er sentrale elementer for å oppnå dette.

Fosterdiagnostikk, herunder ultralyd som fosterdiagnostikk og dobbeltest, kan bare utføres av virksomheter som har godkjenning til å utføre den enkelte spesifikke metoden. Virksomheter som har godkjenning for fosterdiagnostikk skal årlig sende rapporter om aktiviteten til Sosial- og helsedirektoratet. Rapporteringen skal blant annet opplyse om årsak til at det ble utført fosterdiagnostikk, hvilke fosterdiagnostiske metoder som er blitt benyttet, samt om avvikende funn.

Sosial- og helsedirektoratet har for året 2005 mottatt rapporter fra alle syv virksomheter som da hadde godkjenning til å utføre slike undersøkelser. Rapporten omfatter ca. 3 300 kvinner. Det gjøres oppmerksom på at tallmateriale er beheftet med stor usikkerhet blant annet på grunn av mangelfull rapportering av ultralydundersøkelser. Materialet kan imidlertid brukes til å si noe om tendenser. Rapporten er lagt ut på Sosial- og helsedirektoratets internettsider: http://www.shdir.no/

Rapporteringen til direktoratet viser at ultralyd var den fosterdiagnostiske metoden som ble mest brukt i 2005, mens fostervannsprøve var den nest hyppigste. Over 50 pst. av kvinnene ble undersøkt på grunn av alder over 38 år. Undersøkelser gjort på bakgrunn av at foreldrene tidligere hadde fått barn med kromosomfeil, alvorlige misdannelser eller lignende utgjorde ca. 16 pst., mens funn ved ultralydundersøkelse gjort som ledd i den alminnelige svangerskapsomsorgen utgjorde 18 pst. Undersøkelser på bakgrunn av parets livssituasjon utgjorde ca. 5 pst.

Av det totale antall undersøkelser rapportene omfatter, påvises sykdom, misdannelser eller lignende hos fosteret i ca. 7 pst. av undersøkelsene. Flest avvik finner en der fosterdiagnostisk undersøkelse er gjennomført på bakgrunn av funn ved ultralyd i svangerskapet.

De fleste rapporterte avvik omfatter urinveier, magetarmsystemet og skjelett, deretter følger kromosomfeil, hjertefeil og feil i sentralnervesystemet.

Ultralydundersøkelser som gjøres i den alminnelige svangerskapsomsorgen anses ikke som fosterdiagnostikk. Det vises til bioteknologiloven § 4-1 annet ledd. Ultralydundersøkelse på medisinsk indikasjon kan således foretas i den alminnelige svangerskapsomsorgen i hvilken som helst uke under svangerskapet.

Vi har i dag ikke oversikt over hvor mange kvinner som oppsøker offentlige eller private klinikker for å få utført ultralyd på medisinsk indikasjon før 18. svangerskapsuke, eller om det først og fremst er ressurssterke kvinner som får utført slik undersøkelse. Spørsmål om det bør utføres ultralyd avgjøres på bakgrunn av legens faglige og skjønnsmessige vurderinger. En kartlegging av omfanget av ultralyd på medisinsk indikasjon i tolvte svangerskapsuke vil være en meget omfattende prosess og forutsetter gjennomgang av pasientjournalene til alle gravide kvinner, uten hensyn til at dette gjelder taushetsbelagte opplysninger. Etter min vurdering foreligger det i dag ikke gode nok grunner til å foreta en slik kartlegging.

Jeg kan informere om at Kunnskapssenteret på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet arbeider med å utrede effekten av rutinemessig ultralyd i svangerskapsuke 12, uke 17 til 19 og uke 32 til 34.

Spørsmål knyttet til bruk av ultralyd som en del av svangerskapsomsorgen og fosterdiagnostikk vil kunne bli vurdert i forbindelse med den forestående gjennomgangen av bioteknologiloven.