Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1045 (2006-2007)
Innlevert: 15.05.2007
Sendt: 15.05.2007
Besvart: 23.05.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): I Verdal har firmaet NorFraKalk under bygging en fabrikk som skal produsere brent kalk. Det er planer om tre ovner. Den ene ovnen som er under bygging, vil etter det en har kjennskap til, årlig slippe ut omkring 240 tusen tonn CO2.
Anser miljøvernministeren dette for å være i samsvar med Regjeringens klimapolitikk?

Begrunnelse

I Verdal i Nord-Trøndelag har firmaet NorFraKalk AS under bygging en fabrikk som skal produsere brentkalk.
Fabrikken har søkt om, men har ennå ikke fått utslippstillatelse. Det pågår bygging av en kalkovn nå, men til sammen tre ovner er skissert for mulig framtidig utvidelse. Den ene ovnen som er under bygging, vil etter det en har kjennskap til, årlig slippe ut omkring 240 tusen tonn CO2.
Brentkalken som produseres, inngår i en prosess der CO2 igjen tilføres produktet. Dette skjer imidlertid ved at andre CO2-utslipp, delvis i andre land. Fabrikkens utslipp i Verdal er derfor et netto utslipp.
Ved full utbygging med tre ovner vil fabrikken i Verdal totalt kunne slippe ut 700-750 tusen tonn CO2 årlig. En forstår det som at bedriften foreløpig ikke har noe krav om fjerning av denne CO2 og heller ikke, så vidt vites, har planer for hvordan dette utslippet kan fjernes eller reduseres.
På denne bakgrunn etterspørres hvilke tiltak som kan tenkes i denne aktuelle konkrete saken om etablering av et nytt stort utslipp av klimagasser, i dette tilfelle i forbindelse med etablering av brentkalkfabrikken i Verdal.
I tillegg er det også store netto CO2-utslipp på kalkfabrikken på Hylla i Inderøy.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: NorFraKalk er en kalksteinsbedrift som er omfattet av det norske klimakvotesystemet, og som følgelig må svare klimakvoter for sine utslipp av CO2. Kalkfabrikken på Hylla i Inderøy er også omfattet av det samme kvotesystemet.

Regjeringen arbeider nå med en odelstingsproposisjon om endring av klimakvoteloven for perioden 2008-2012. Regjeringen sendte 15. mars 2007 ut et høringsnotat med utkast til lov om endringer i klimakvoteloven. I notatet foreslår Regjeringen et system for klimagasskvoter som vil bidra til å få ned Norges utslipp av klimagasser og at vi overholder Kyotoprotokollens forpliktelser. Gjennom tildelingen av kvoter forener systemet hensynet til miljø og arbeidsplasser. Proposisjonen vil bli lagt frem for Stortinget før sommeren.

Bedriften har også søkt om utslippstillatelse for sine øvrige utslipp. Denne søknaden er fortsatt til behandling i Statens forurensningstilsyn.