Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1046 (2006-2007)
Innlevert: 15.05.2007
Sendt: 15.05.2007
Besvart: 22.05.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Det foreligger sterkt avvikende beregninger av kostnadene ved elektrifisering av eksisterende offshoreinstallasjoner.
Vil statsråden på denne bakgrunn sørge for at det blir en ny gjennomgang av kostnadene ved dette viktige NOx-reduserende klimatiltaket?

Begrunnelse

Petroleumsaktiviteten står for om lag 25 pst. av Norges klimagassutslipp. En vesentlig del av utslippene stammer fra gassturbiner som produserer strøm til plattformene. Elektrifisering med strømforsyning fra land er pekt på av mange miljøorganisasjoner som et viktig tiltak for å redusere utslippene av klimagasser fra olje- og gassinstallasjonene på sokkelen. Oljedirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat beregnet i 2002 kostnadene ved å gjennomføre elektrifisering av sokkelen, og konkluderte den gang med at tiltaket er svært kostbart. Siden den gang har imidlertid mange av forutsetningene endret seg/ både med hensyn til råvarepriser og miljøavgifter. Miljøstiftelsen Bellona har nylig revidert tallene fra Oljedirektoratet og kommet frem til at disse kostnadene har sunket med opptil 70-80 pst.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Oljedirektoratet (OD) gjennomførte i 2002 et solid arbeid for å vurdere tiltakskostnadene for reduksjon av utslipp av CO2 ved å erstatte turbiner på innretninger på sokkelen med elektrisk kraft fra land.

Jeg er kjent med at Bellona nylig har utarbeidet en rapport om tilsvarende problemstilling, basert på det arbeidet NVE og OD gjorde i 2002. Bellona kommer fram til tiltakskostnad for sørlige del av Nordsjøen på 206 kr pr. tonn redusert CO2, mens NVE og ODs tilsvarende tall fra 2002 er 775 kr pr. tonn redusert CO2.

Det er lagt ulike forutsetninger til grunn i de to rapportene, som har effekter på tiltakskostnadene. Eksempelvis synes studiene å ta utgangspunkt i ulikt forventet brenngassforbruk, som gir forskjellig reduksjon i utslipp. I tillegg medfører ulike forutsetninger om brenngassforbruk en forskjell i inntekt ved salg av gass fra feltene og sparte CO2-kostnader, ved overgang til kraft fra land. Bellona synes i sin rapport å legge til grunn at kraften kommer fra gasskraftverk med CO2-rensing eller annen fornybar ren kraft fra 2001.

Etter OD/NVEs rapport er det innført avgift på NOx-utslipp på 15 kr pr. kilo, som Bellona i sin rapport forutsetter vil stige til 45 kr pr. kilo innen 2011. Økte kostnader ved utslipp av NOx, gir utslag på beregnet tiltakskostnad.

Jeg er også kjent med at OLF arbeider med en rapport om kraftforsyning fra land, som forventes å foreligge i nær fremtid.

Jeg vil be OD og NVE foreta en gjennomgang av Bellonas og OLFs rapporter. Basert på en totalvurdering vil jeg vurdere om det er grunnlag for en ny utredning av kraftforsyning fra land.