Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1048 (2006-2007)
Innlevert: 15.05.2007
Sendt: 16.05.2007
Besvart: 23.05.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Gjennom mediene er vi blitt gjort kjent med at det er oppdaget mindre ras over himlingen i Bømlafjordtunnelen. Det varsles stengning av tunnelen i én måned for å utbedre skadene. Dette vil få store konsekvenser for næringslivet i regionen, og det vil gi et økt press på ferjesambandet Buavåg-Langevåg.
Vil samferdselsministeren vurdere om det er mulig å foreta disse utbedringene på nattestid, slik at en kan nøye seg med nattestengning om enn i en litt lengre periode og at Buavåg-Langevåg også får nattferje?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Tiltakene i Bømlafjordtunnelen vil bestå i fjerning av masser, nedtaking av hvelvkonstruksjon, rensk, bolting, betongsprøyting og gjenoppsetting av hvelvkonstruksjonen. Gjennomføring av arbeidet nattestid har vært vurdert, men arbeidsperioden blir da for kort til at arbeidene kan gjennomføres samtidig som krav til sikker tunnel skal kunne ivaretas. Et slikt opplegg vil trolig også medføre usikkerhet knyttet til om tunnelen kan være åpen for trafikk i fastsatt tidsrom på dagtid.

Slik arbeidet nå er planlagt med stengt tunnel, er det forutsatt at det vil kunne gjennomføres innenfor en periode på én måned.

For å sikre et tilfredsstillende ferjetilbud i anleggsperioden, er høyeste timetrafikk i tunnelen lagt til grunn ved utarbeidelse av tilbudet. I disse tallene er også trafikken fra/til Bømlo gjennom tunnelen inkludert. Timetrafikken mellom kl. 24.00 og kl. 06.00 er lav både samlet sett og på "armene" til/fra Bømlo. For å vurdere gjennomgangstrafikken er det også sett på trafikken på de to ferjeforbindelsene E39 Halhjem-Sandvikvåg og Arsvågen-Mortavika. Det blir satt opp ferje mellom Skjersholmane og Valevåg. I og med at stamvegen E39 har krav om nattåpent ferjesamband, vil dette ferjesambandet bli nattåpent.