Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1052 (2006-2007)
Innlevert: 16.05.2007
Sendt: 16.05.2007
Besvart: 29.05.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Flere selskap ønsker å bidra til at miljøet skal få det litt bedre. IKEA har besluttet å kjøpe sykler til alle sine 2 420 ansatte. Ikke bare forventer selskapet at det vil medføre mindre bilkjøring, men det vil også kunne gi en positiv effekt i forhold til de ansattes helse. Dessverre blir tiltaket hardt straffet av det offentlige. Ikke bare betaler IKEA mva., men også fordelsbeskatning og arbeidsgiveravgift.
Mener statsråden at selskap som ønsker å bidra til bedre miljø og helse skal straffes for det?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Et viktig prinsipp for utformingen av det norske skatte- og avgiftssystemet er brede skattegrunnlag og relativt lave skattesatser. Dette begrenser de samfunnsøkonomiske kostnadene ved skattlegging.

I utgangspunktet bør skattepliktig inntekt i personbeskatningen gjenspeile faktiske økonomiske forhold. Dette tilsier at alle inntekter, inkludert naturalytelser, bør inngå i skattegrunnlaget, mens utgifter til erverv av inntekten kan trekkes fra. Skattegrunnlag som gjenspeiler faktiske økonomiske forhold, er dessuten viktig for at personer med lik inntekt skal behandles skattemessig likt, og for at progressiviteten i skattesatsene skal gi den tilsiktede omfordelingen av inntekt.

Når ansatte vederlagsfritt mottar en sykkel fra arbeidsgiveren, er dette en ytelse som skyldes arbeidsforholdet og skal regnes som inntekt. Indirekte støtte til helse- og miljøtiltak gjennom skattefritak for denne typen ytelser vil komplisere skattesystemet, medføre ekstra utgifter til administrasjon og kan gi opphav til skattemessige tilpasninger som også kan føre til dårligere fordelingsprofil i skattesystemet.

Særordninger i skattesystemet belaster statsbudsjettet på samme måte som økte offentlige utgifter, og må dekkes inn gjennom reduserte utgifter eller økte skatter på andre områder. Et eventuelt skattefritak for kjøp av sykler til de ansatte kan samlet gi et betydelig provenytap.

Jeg er ikke enig i at det å betale skatt på inntekt (i form av naturalytelser) og mva. ved innkjøp er det samme som å bli straffet, slik representanten Gitmark uttrykker det. Inntektene fra skatt og mva. er avgjørende for å sikre bevilgninger over statsbudsjettet til velferd og miljøtiltak, herunder støtte til flere sykkelstier og bedre kollektivtrafikk. Det er positivt at arbeidsgiver vil kjøpe inn sykler til ansatte, men dette kan de gjøre uten at staten går inn med subsidier via skatte- eller momssystemet.

En målrettet politikk for bedre miljø og helse kan innebære en kombinasjon av flere virkemidler. Miljøavgifter som priser miljø- og helsekostnader på en riktig måte, samt tiltak over budsjettets utgiftsside, er viktige virkemidler. Subsidieordninger eller tilskudd på utgiftssiden er også mer målrettet enn særordninger i skattesystemet. Dessuten blir de reelle kostnadene av tiltaket mer synlige og kan holdes opp mot andre gode formål, for eksempel i form av utgifter som legger bedre til rette for bruk av sykkelen.