Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1054 (2006-2007)
Innlevert: 16.05.2007
Sendt: 16.05.2007
Besvart: 23.05.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Mellom 5 og 10 tonn med stein og masse har rast fra taket i Bømlafjordtunnelen. Den er en del av veiprosjektet Trekantsambandet, og med lengde på 7 820 meter er den Europas lengste undersjøiske veitunnel. Åpningen skjedde 30. april 2001, og i juni 2007 må altså tunnelen stenge for sikring og vedlikehold.
Vil statsråden sørge for at både planlegging og bygging av denne tunnelen blir gjennomgått, og sørge for hurtigere inspeksjon av øvrige veitunneler på Vestlandet som jo har hoveddelen av veitunnelene i Norge?

Begrunnelse

Det er selvsagt bra med sikring og vedlikehold men det er langt fra tilfredsstillende at en såpass ny og stor tunnel faktisk må stenge ca. 6 år etter åpning. Regionveisjefen har tidligere uttalt at han "ikke trodde at tunneler i hans region måtte stenge pga. manglende sikkerhet". Nå skjer altså nettopp det, og det til og med i en av de største og nyeste tunnelene.
Det er derfor åpenbart nødvendig å gjennomgå planlegging og bygging av Bømlafjordtunnelen. Det er derfor også åpenbart nødvendig å forsere og forsterke arbeidet med å foreta sikringsinspeksjoner av de øvrige veitunnelene på Vestlandet. Også veidirektøren har tidligere gitt uttrykk for at han "tror veitunnelene er ok". Samtidig er det kommet frem at til tross for forsikringer fra Vegdirektoratet om at full inspeksjon er foretatt i alle veitunneler er dette langt fra tilfelle, og slett ikke når det gjelder veitunneler på Vestlandet. Statens vegvesen og Vegdirektoratet ved vegdirektøren etterlater et inntrykk av at sikkerhet i veitunneler ikke helt blir tatt på alvor og et inntrykk av å være defensivt på etterskudd. Det er derfor nødvendig med oppryddning på mange måter og på mange områder når det gjelder inspeksjon av eksisterende veitunneler, gjennomføring av nødvendig sikring, planlegging og bygging av veitunneler og prosedyrer for inspeksjon og godkjenning.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Under bygging av Bømlafjordtunnelen ble det som grunnlag for den permanente sikringen foretatt systematisk kartlegging av de geologiske forhold. Alle resultatene fra kartleggingen, samt registrering som viser utført sikring, er beskrevet i en rapport.

Denne rapporten er benyttet som grunnlag for den gjennomgangen en nå har hatt av tunnelen. Rapporten peker på et parti i tunnelen med spesielt dårlig fjell. Det vesentlige av nedfallet har skjedd i tre soner i dette partiet. Sikringsarbeidet vil bestå i rensk, bolting og noe betongsprøyting.

Registreringene i Bømlafjordtunnelen ble startet opp i 2006 som ordinær driftsinspeksjon. Av en total gjennomgang av tunnelen gjenstår ca. 1 000 meter der det ikke er inspisert bak hvelv pga. manglende inspeksjonsluker. Slike luker vil bli satt inn. Inspeksjon vil bli foretatt etter hvert som lukene kommer på plass. Den geologiske rapporten viser ingen større svakhetssoner bak denne strekningen av hvelvene. Det er derfor ikke grunn til å anta at det er nedfall av betydning her.

I Bømlafjordtunnelen har nedfallet lagt seg på underliggende hvelvkonstruksjon, uten å komme ned i vegbanen.

Region vest har med sine ca. 510 tunneler på riks- og fylkesvegnettet om lag halvparten av alle landets vegtunneler. Inspeksjon av disse tunnelene er en svært omfattende oppgave. Godt over halvparten av tunnelene er inspisert i 2006 og hittil i 2007. Målsettingen er å fullføre inspeksjonsarbeidet i resten av tunnelene i løpet av 2007. Med begrenset tilgang på personell med tilstrekkelige kvalifikasjoner er det ikke realistisk å regne med en hurtigere gjennomføring av inspeksjonsarbeidet enn dette.

Regjeringen tar sikkerheter i tunneler på største alvor og har gjort flere grep etter hendelsen i Hanekleivtunnelen. Dette i motsetning til den forrige regjerings handlingsmønster etter hendelsene i Oslofjordtunnelen i 2003.

Etter raset i Hanekleivtunnelen fikk Vegdirektoratet blant annet i oppdrag å inspisere alle tunnelene i landet. Dette er et omfattende arbeid som er godt i gang. Det vil gi en god oversikt over tilstanden i tunnelene og vise eventuelle behov for utbedringer. Etter dette raset er ulike arbeidsgrupper i gang med å se på forslag til eventuelle forbedringer knyttet til planlegging, bygging, drift og vedlikehold av vegtunneler. Gjeldende retningslinjer og praktiseringen av disse blir også gjennomgått. Inspeksjonene og oppfølging av den eksterne undersøkelsesgruppen og arbeidsgruppenes forslag til forbedringspunkter vil bidra til at tilsvarende ras/nedfall som i Hanekleivtunnelen og Bømlafjordtunnelen kan unngås i framtiden.