Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1058 (2006-2007)
Innlevert: 16.05.2007
Sendt: 18.05.2007
Besvart: 25.05.2007 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Hva vil statsråden gjøre for at innbyggere og utbyggere i Kommune-Norge slipper å vente urimelig lenge på kommunal saksbehandling i plan- og byggesaker?

Begrunnelse

Byggesaker hoper seg opp og saksbehandlerne rømmer til det private næringslivet. Kommunene drukner i saker. Medarbeiderne har aldri jobbet så mye overtid sier teknisk sjef i Hol kommune til Dagens Næringsliv. En stadig økende byggeaktivitet og mangel på kvalifisert arbeidskraft skaper kø og kaos i Kommune-Norge. Byggesaker strømmer inn, samtidig som ansatte sier opp fordi de lar seg friste av jobber i det private næringslivet. Mange kommuner er nedlesset i byggesaker og får mange sinte telefoner fra utbyggere. Den kraftige byggeaktiviteten og mangel på kvalifisert arbeidskraft har skapt en slags krisestemning i kommunene. En fjerdedel av de ansatte i plan- og bygningsetaten i kommunen har flyktet til næringslivet det siste året. Bærum kommune melder om samme problemer som Hol. Staben i plan- og bygningsetaten er halvert det siste året. Dagens Næringsliv har tatt en ringerunde blant sjefene i plan- og bygningsetatene i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen, Kragerø, Trysil og Hemsedal som bekrefter samme tendens. Byggesaker strømmer inn, samtidig som de ansatte rømmer.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: I forbindelse med en revisjon av plan- og bygningsloven i 2003 ble det innført strenge frister for når byggesaker skal være ferdigbehandlet. Dette skjedde både som et ledd i en langsiktig utvikling og på bakgrunn av initiativ fra Stortinget. Det var også fra ulike deler av byggenæringen gitt uttrykk for behov for forutsigbarhet og rask saksbehandling i byggesaker. Innføringen av tidsfristene har vist seg å være vellykket, og den gjennomsnittlige saksbehandlingstid i de fleste kommuner ligger i dag godt under fastsatte tidsfrister for søknader.

Enkelte kommuner har i dag ualminnelig høy byggeaktivitet. Dette forholdet, sammen med at dagens opphetede arbeidsmarked dessverre har ført til at kommunene mister mange av sine erfarne saksbehandlere til det private, skaper økte utfordringer i forhold til blant annet den kommunale byggesaksbehandlingen.

Kommunal- og regionaldepartementet arbeider med å følge opp Bygningslovutvalgets innstilling (NOU 2005:12 - Mer effektiv bygningslovgivning II). I dette arbeidet vil det også bli sett nærmere på tidsfristene for saksbehandling etter plan- og bygningsloven (pbl.).

Det er likevel viktig å være oppmerksom på at det ikke bare er mangel på saksbehandlere som fører til lang saksbehandlingstid. Mange kommuner har meldt tilbake at en viktig grunn til at saksbehandlingen tar så lang tid, er at søknadsdokumentasjonen de mottar ofte er mangelfull og inneholder feil. Dette fører til at kommunene må bruke mer tid pr. sak slik at saksbehandlingstiden øker.

I denne sammenheng er ByggSøk et svært viktig hjelpemiddel for kommunene, og også innbyggerne og utbyggerne. ByggSøk startet opp i 2000, og har vært med på å forenkle saksbehandlingen. Økt bruk av ByggSøk reduserer saksbehandlingstiden, og vil i det daglige arbeid kanskje være viktigere både for den enkelte og samfunnet enn innføring av ytterligere tidsfrister. En av utfordringene i tiden fremover vil derfor bli å øke bruken av ByggSøk.

Sist, men ikke minst, vil jeg også nevne at Regjeringen har styrket kommunenes økonomi i statsbudsjettet for 2006 og 2007. Det er kommunene som bestemmer hvordan de vil bruke disse økte midlene. Det økonomiske løftet vil kunne bidra til å bedre forutsetningene for en mer effektiv kommunal byggesaksbehandling.