Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Sundsbø (Sp) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1066 (2006-2007)
Innlevert: 18.05.2007
Sendt: 21.05.2007
Besvart: 31.05.2007 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Dagfinn Sundsbø (Sp)

Spørsmål

Dagfinn Sundsbø (Sp): Etablerte leverandører av kabel-tv posisjonerer seg nå for å sikre sine kundeporteføljer ved overgangen fra analogt til digitalt nett. På Romerike har det vakt sterke reaksjoner at selskapet Get informerer kundene om at tv-signalene kuttes dersom de ikke investerer i deres tilbud om oppgradering av nettet.
Hva kan myndighetene gjøre for å sikre at innbyggerne blir bedre opplyst om de valgalternativer som faktisk finnes og for at de etablerte selskapene i markedet ikke utnytter sin posisjon på en uønsket måte?

Begrunnelse

Konkurransen om å levere tv-signaler og bredbånd via kabel er svært beskjeden. De fleste som er tilknyttet kabel-tv tror de må benytte seg av sin nåværende leverandør for å komme inn i det nye digitale nettet. På Romerike reageres det sterkt på at selskapet Get oppleves som å true med svarte tv-skjermer dersom kundene ikke investerer i deres tilbud om oppgradert nett innen en gitt dato. Det faktiske forhold om at de til høsten også vil kunne velge trådantenne sammen med dekoder, blir ikke kommunisert. "Vi ønsker ikke å reklamere for konkurrenter", sier selskapet til Romerike Blad.
Post- og Teletilsynet bekrefter på forespørsel at de får en rekke henvendelser om aggressiv markedsføring fra Get og Canal Digital, som nærmest er enerådende på markedet. Tilsynet sier de advarer folk mot å binde seg for lang tid til de selskapene som i dag tilbyr digitale nettjenester, men at folk flest ikke er kjent med alternative muligheter.
Norges Velforbund mener det er behov for et klarer skille mellom aksessnettet, som eies av den enkelte bruker, og stamnettet som eies og etableres av leverandørsiden. De mener at kabelselskapene gjennom sine leveransetilbud låser for at andre tilbydere kan levere tjenester på kundens egne nett. Det er derfor grunn til å vurdere om kundene er godt nok beskyttet i dagens regelverk.
Jeg er klar over at mitt spørsmål dekker forhold som ligger under arbeidsområdet til flere departement, men velger å rette det til kulturministeren som ansvarlig for etableringen av det digitale bakkenettet.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Overgangen til digitalt fjernsyn vil føre til at anslagsvis 600 000 husholdninger må over på en digital fjernsynsplattform. For at denne overgangen skal skje mest mulig friksjonsfritt, må publikum få best mulig informasjon om hva som skal skje, og ikke minst hvorfor dette skjer.

Markedsaktørene selv har et hovedansvar for å informere publikum. Ved tildelingen av konsesjon til opprettelse av et digitalt bakkenett for fjernsyn ble det bl.a. lagt vekt på å stimulere til økt konkurranse mellom distributørene av fjernsyn. Ved å legge til rette for etablering av en ny aktør på dette markedet har Regjeringen bidratt til å etablere en ny og mer vital dynamikk mellom de ulike aktørene som tilbyr fjernsyn til publikum. Jeg regner med hard konkurranse mellom de ulike plattformene for distribusjon av digitale fjernsynssendinger ved etableringen av det digitale bakkenettet. Det er derfor grunn til å anta at markedsaktørene selv vil bruke store ressurser på informasjon om de forskjellige alternativene som finnes.

Det er imidlertid også behov for å gi befolkningen objektiv og nøytral informasjon om overgangen til digitalt fjernsyn. Dette er grunnen til at jeg har bedt Medietilsynet om å lede et informasjonsprosjekt om dette. MT er i inneværende år tildelt 2,5 mill. kr ekstra til dette prosjektet. Formålet er å nå ut til flest mulig med plattformnøytral informasjon om teknologiskiftet. Prosjektet omfatter andre berørte myndighetsorganer som Post- og teletilsynet og Forbrukerrådet, i tillegg til TV2 og NRK. Informasjonsprosjektet vil blant annet innebære at det blir etablert en egen nettside med informasjon om overgangen. Det vil også bli utarbeidet en egen informasjonsbrosjyre. I tillegg er jeg opptatt av at prosjektet etablerer samarbeid med aktører på lokalt plan. Det er i tillegg stilt krav om informasjonstiltak i NTVs konsesjon. NTV må sammen med allmennkringkasterne sørge for informasjon i tilknytning til overgangen til digitale sendinger. Konsesjonen fastsetter mål for det samlede informasjonsarbeidet, blant annet at alle i Norge skal kjenne til det kommende teknologiskiftet, at alle som trenger digital-tv-mottaker skal vite hvor de får tak i dem, og at forbrukerne har lett tilgang til utfyllende informasjon og personlig hjelp via telefon, Internett og i butikk. Det er stilt krav om at NTV skal opprette en selvstendig informasjonsfunksjon som skal være operativ umiddelbart etter tildelingen av konsesjonen.

I vedtak på generalforsamling i NRK 15. juni 2006 ble det fastsatt konkrete vilkår for å tillate avvikling av NRKs analoge bakkesendinger for fjernsyn. Slik avvikling forutsetter samtykke fra Kultur- og kirkedepartementet. Vedtaket fastsetter en nærmere prosedyre for avviklingen. Hovedprinsippet er at dersom det er grunn til å tro at informasjonsarbeidet ikke er godt nok, kan jeg som NRKs generalforsamling fryse hele prosessen med avvikling av NRKs analoge sendinger. NRK må før avvikling i første region fremlegge en rapport for departementet som dokumenterer at alle de angitte forutsetningene er ivaretatt. I forutsetningene er det også oppstilt vilkår om informasjon til seerne. Det fremgår av vedtaket at NRKs fjernsyns- og radiokanaler, herunder regionale kanaler, samt nrk.no skal være tatt i bruk for å realisere et mål om at alle berørte husstander skal ha kjennskap til teknologiskiftet. Videre skal NRK også sørge for at alle husstander får tilsendt informasjon om teknologiskiftet pr. post. All informasjon om teknologiskiftet i NRKs regi må være plattform- og aktørnøytralt.

Når det gjelder spørsmålet om de etablerte selskapene i markedet eventuelt utnytter sin posisjon på en uønsket måte, viser jeg til at slike spørsmål er omfattet av både generell og sektorspesifikk konkurranse- og markedsatferdsregulering.

For øvrig vil jeg vise til at konsesjonen for opprettelse og drift av det digitale bakkenettet for fjernsyn ble tildelt av Kongen i statsråd, og at det var Samferdselsdepartementet som var forberedende instans.