Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:1068 (2006-2007)
Innlevert: 21.05.2007
Sendt: 21.05.2007
Besvart: 29.05.2007 av justisminister Knut Storberget

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Ved avdeling 7 i Drammen kretsfengsel er 6 av 17 innsatte spilleavhengige. Spilleavhengighet er trolig en sterkt medvirkende årsak til vinningskriminalitet. Det er behov for å tilby spilleavhengige innsatte hjelp.
Vil statsråden iverksette forskningstiltak for å undersøke omfanget av spilleavhengige i norske fengsler, vil han inkludere spørsmål om spilleavhengighet i minikartleggingen som gjennomføres ved innsettelse, og vil han styrke innholdet i kriminalomsorgen ved å gi målrettede tilbud til spilleavhengige?

Begrunnelse

Ved avdeling 7 i Drammen kretsfengsel har de innsatte engasjert seg sterkt for å få et generelt forbud mot spilleautomater i Norge. Årsaken til dette engasjementet er at hele 6 av 17 innsatte på avdelingen er spilleavhengige. Denne avhengigheten er en vesentlig årsak til at de begynte med vinningskriminalitet, til at de gjentok dette og til at de nå sitter i fengsel.
Jeg besøkte fengselet i Drammen 16. mai og samtalte inngående med flere av de innsatte. Det var sterkt å høre dem fortelle at avhengigheten av spill opplevdes sterkere enn avhengigheten til narkotika. Det var også urovekkende å høre historiene om brutte familiebånd, ødelagte yrkeskarrierer og selvforrakt som følge av spilleavhengighet. Ofte var en spilleautomat på den lokale butikken starten på en vanskelig tid som spilleavhengig.
Etter det opplyste har kriminalomsorgen lite fokus på å hjelpe innsatte som lider av spilleavhengighet.
Ved minikartleggingen som gjennomføres av den enkelte ved innsettelse, stilles det ikke spørsmål om spilleavhengighet. Det gis ikke målrettede tilbud til spilleavhengige i fengslene. De innsatte etterlyser dette og mener et slikt tilbud ikke minst er viktig for at de skal klare å leve et kriminalitetsfritt liv etter endt soning.
De innsatte etterlyser også kunnskap hos myndighetene om hvor mange innsatte som sliter med spilleavhengighet og om sammenhengen mellom dette og begått kriminalitet. Slik kunnskap vil være viktig for myndighetenes beslutninger knyttet til utbredelse av spilleautomater.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg takker representanten for at han tar opp problemstillingen.

Regjeringen er opptatt av å bedre oppfølgingstiltakene for spilleavhengige generelt. Jeg viser her til Regjeringens handlingsplan mot pengespillproblemer og de tiltak mot spilleavhengighet som allerede er igangsatt.

Spilleavhengighet er også et alvorlig helseproblem. Spilleavhengige har, som alle andre pasienter, rett til å bli vurdert for sitt behov for nødvendig helsehjelp. Dette omfatter også innsatte i fengsel. Det er Helse- og omsorgsdepartementet som er ansvarlig for helsetjenesten i fengslene.

Kriminalomsorgen foretar i dag ingen spesiell kartlegging av de innsatte i forhold til spilleavhengighet. Kriminalomsorgen tilbyr alle innsatte etter individuell vurdering å delta i mestringsprogrammer under soning. Her kan innsatte med spilleavhengighet delta på lik linje med øvrige grupper.

Jeg har på bakgrunn av representantens spørsmål bedt Kriminalomsorgens sentrale forvaltning om å vurdere å ta problemstillingen opp ved utarbeidelsen av en ny russtrategi i forhold til omfang, sammenheng mellom spilleavhengighet og kriminalitet og hva slags tiltak som er dokumentert effektive i forbindelse med denne type problematikk.