Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1070 (2006-2007)
Innlevert: 22.05.2007
Sendt: 22.05.2007
Besvart: 25.05.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Kan statsråden redegjøre for forskning iverksatt på barnehageområdet i egen regjeringstid, herunder hva forskningen søker å avdekke, oppdragsbeskrivelse, hvem som forestår forskningen, tidsperspektiv og den finansielle ramme for forskningen?

Begrunnelse

Statsråden har ved flere anledninger, spørretimen i Stortinget den 9. d.m. og i PULS på NRK1 den 14. d.m., vist til at det er iverksatt forskning på barn i barnehagen. Statsråden har selv erkjent at det er lite internasjonal forskning på barn og barnehage, og nærmest ingen forskning på effekter av barnehageopphold i Norge. Høyre har ved flere anledninger, senest i forbindelse med behandling av St.meld. nr. 16 (2006-2007), etterlyst forskning på barnehagesektoren og på betydningen av opphold i barnehage for barns utvikling, læring og mestring. For å kunne jobbe videre med familiepolitikken er det derfor av stor betydning å bli informert om hva slags kunnskap vi kan forvente å få på området og når denne vil være tilgjengelig.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: I 2006 fikk Norges forskningsråd (NFR) i oppdrag å utvide Program for praksisrettet FoU i grunnopplæringen og i lærerutdanning til også å gjelde barnehagesektoren fra 2006-2009, innenfor en årlig bevilgning på 15,5 mill. kr. 2,5 mill. kr av den årlige bevilgningen ble forutsatt benyttet til forskning om barnehagebarn med nedsatt funksjonsevne.

Målet for programmet er å:

- bidra med forskningsbasert kunnskap om barnehagen som samfunnsinstitusjon, dens innhold og kvalitet, og om forholdet mellom lærerutdanning og profesjonsutøvelse.

- styrke praksisrettet FoU-virksomhet i førskolelærerutdanningen og utvikle FoU-nettverk med relevans for barnehagesektoren.

- heve barnehagepersonalets kompetanse og bidra til å utvikle barnehagens innhold og organisasjon.

Barnehageforskningen er tematisk inndelt i tre prioriterte hovedområder:

- Barnehagens innhold og barns læring og utvikling

- Barnehagen som organisasjon

- Forholdet mellom yrkespraksis og førskolelærerutdanning

Innenfor denne rammen ønsker man at programmet også skal utvikle forskningsprosjekter som har sin innretning mot overgangen mellom barnehage og grunnopplæring, og barnehagen som en del av livslang læring.

Første utlysing av barnehagemidler hadde søknadsfrist 21. februar 2007. Programstyret i Norges forskningsråd skal innen sommeren vedta hvilke prosjekter som får støtte. Norges forskningsråd tar sikte på å ha en ny utlysing høsten 2007. Ytterligere informasjon om Program for praksisrettet FoU i grunnopplæringen og i lærerutdanningen finnes på NFRs nettsider.

I tillegg vises det til Stortingets behandling av St.meld. nr.16 (2006-2007) ... og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring, vedtaksnummer 396: "Regjeringen bes igangsette et forskningsprosjekt der man følger en representativ barnegruppe over lang tid. Forskningen bør søke å avdekke ulikheter i utvikling knyttet opp mot valg av omsorgsløsning, sosial bakgrunn og etnisk opprinnelse." Denne forskningen skal gjelde hele utdanningsområdet, også barnehage. Departementet arbeider nå med å utforme et forskningsoppdrag.