Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1071 (2006-2007)
Innlevert: 22.05.2007
Sendt: 22.05.2007
Besvart: 29.05.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Ifølge St.prp. nr. 1 (2006-2007) og St.meld. nr. 15 (2006-2007) står vedtaket om at Norge i framtida skal ha to kontrollsentraler, én i Bodø og én i Stavanger, ved lag. Stortinget er informert om at flyttingen til Sola er forsinket og at omfanget er redusert, men at flytting skal skje i 2011/2012.
Kan statsråden gjøre nærmere rede for hvilke forberedelser som er gjort, og hvilke planer som foreligger for flyttingen?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Prosjektet for etableringen av Kontrollsentral Sør i Stavanger blir ført videre med utgangspunkt i styrets vedtak, der områdekontrollfunksjoner skal utføres fra Stavanger og Bodø, mens innflygingskontrollfunksjoner for det sentrale Østlandsområdet skal utføres fra en ny innflygingskontroll på Gardermoen. Fremdriften i prosjektet er revidert i tråd med Avinors beslutning om først å prioritere endringer i luftroms- og rutestruktur i Østlandsområdet med utgangspunkt i krav fra Luftfartstilsynet og behov for økt kapasitet, spesielt til og fra Gardermoen.

Prosjektet for Kontrollsentral Sør arbeider for tiden med avklaring og mer detaljert kostnadsberegning av de bygningsmessige og utstyrsmessige endringer som er påkrevd for å etablere den nye kontrollsentralen i Stavanger. Fremdriften i disse planene er tilpasset beslutningene som er tatt i Avinors ledelse og styre med sikte på etablering av en kontrollsentral for Sør-Norge i Stavanger i 2011 og gradvis overføring av områdekontrollfunksjoner for Sør-Norge til denne enheten.

Avinor vil for øvrig gå gjennom alle større prosjekter som er planlagt innenfor flysikringsområdet de neste årene. På bakgrunn av denne gjennomgangen vil det utarbeides mer detaljerte tidsplaner i forhold til forberedelser, igangsetting og implementering av de enkelte prosjekter. Dette inkluderer også de forholdene som tas opp i spørsmålet.