Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1072 (2006-2007)
Innlevert: 22.05.2007
Sendt: 22.05.2007
Besvart: 01.06.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Helse Vest sitt styre behandler sak om det nevrokirurgiske tilbudet i helseregionen.
Vil helseministeren gripe inn overfor foretaket hvis styrets vedtak innebærer en svekkelse av det nevrokirurgiske tilbudet ved Stavanger universitetssjukehus?

Begrunnelse

Styret i Helse Vest behandler den 23. mai et forslag fra administrasjonen som vil svekke tilbudet innenfor nevrokirurgi ved Stavanger universitetssjukehus. Forslaget har skapt stor uro i Stavangerregionen. Bakgrunnen for innstillingen er en rapport fra et ekspertutvalg nedsatt av Helse Vest. Samtidig har et annet ekspertutvalg på oppdrag av Rogaland fylkeskommune og Stavangerregionen kommet med helt andre anbefalinger. Saken virker nå som en fastlåst konflikt i helseregionen og tilliten i befolkningen til Helse Vest i denne saken er sterkt svekket.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Nevrokirurgi er et spesialisert behandlingstilbud. For å sikre faglig kvalitet er det derfor viktig at det i et lite land som Norge ikke blir for mange små og sårbare fagmiljøer og for mange behandlingsenheter med svakt pasientgrunnlag. Samtidig må vi sikre en god og likeverdig tilgjengelighet, også til spesialiserte tjenester, for befolkningen i hele landet.

I 2002 vedtok Styret i Helse Vest som kjent at nevrokirurgi er en regionfunksjon som skulle være lokalisert til Haukeland universitetssjukehus (HUS). Akuttfunksjonen i nevrokirurgi og noen andre funksjoner ble imidlertid opprettholdt ved Stavanger universitetssjukehus (SUS). Styret forventet at de to helseforetakene skulle samarbeide, og det ble utarbeidet en samarbeidsavtale mellom Nevroklinikken, Helse Bergen og Nevrosenteret, Sentralsjukehuset i Rogaland (nå Stavanger universitetssykehus, SUS).

Det har i ettertid vært problemer med etterlevelse og forståelse av samarbeidsavtalen. Det gjelder også den nye samarbeidsavtalen som ble inngått i 2005, etter at det ble foretatt en faglig gjennomgang av funksjonsfordeling mellom de to foretakene. Som følge av de vedvarende problemene nedsatte styret i Helse Vest (styresak 96/06) en nordisk ekspertgruppe, bestående av fire nevrokirurger, for å vurdere det nevrokirurgiske tilbudet i Helse Vest. Ekspertgruppa ble utpekt i samarbeid med SUS. Rapporten, som er enstemmig, forelå 15. mai 2007. Parallelt med dette har Stavanger-Regionens Næringsutvikling og Rogaland fylkeskommune bestilt en egen faglig gjennomgang.

Helse Vest behandlet saken på sitt styremøte 23. mai 2007 i Stavanger. Styret vedtok å opprettholde 24 timers vaktdekning for akutt nevrokirurgi ved SUS. Det vedtok også at hoveddelen av den elektive virksomheten, herunder spinal kirurgi (operasjoner i rygg), skal opprettholdes. I tråd med anbefalingen til ekspertgruppa vedtok styret imidlertid at planlagte åpne hjerneoperasjoner (kraniotomier) ikke lenger skal utføres ved SUS. Det vedtok også å be nasjonale myndigheter om å utrede organiseringen av parkinsonkirurgi og liknende (funksjonell intrakraniell nevrokirurgi) i Norge, og at slik kirurgi ikke videreføres ved SUS til en slik utredning foreligger. Videre vedtok styret å anmode nasjonale myndigheter om å utrede organiseringen av barnenevrokirurgi i Norge.

Jeg er opptatt av at befolkningen i Helse Vest, inkludert i Stavangerregionen, skal ha et faglig forsvarlig og godt nevrokirurgisk tilbud. Det er ikke heldig at det over tid er uro rundt organiseringen av dette tilbudet. Jeg mottar henvendelser fra mange som er bekymret over situasjonen. Jeg vil derfor gi Sosial- og helsedirektoratet i oppdrag å gjennomgå organiseringen av det nevrokirurgiske behandlingstilbudet til barn og til pasienter med Parkinsons sykdom og liknende lidelser i hele landet. Formålet med en helhetlig faglig gjennomgang av denne delen av det nevrokirurgiske behandlingstilbudet, er å sikre kvalitet i det nevrokirurgiske behandlingstilbudet i hele landet. Utredningen vil gi et faglig grunnlag for beslutninger om organiseringen av det nevrokirurgiske behandlingstilbudet. Frist for den faglige gjennomgangen er satt til desember 2007.

Jeg tar til etterretning vedtaket i styret i Helse Vest. Dette innebærer at det fortsatt vil være et nevrokirurgisk akuttilbud i Stavanger 24 timer i døgnet, hele uka. For å sikre kvalitet i akuttilbudet, skal samarbeidet mellom avdelingene i Bergen og Stavanger styrkes. Samarbeidet innebærer blant annet at det skal etableres rotasjons- og hospiteringsordninger ved regionsavdelingen for tilsatte i Stavanger, samt at regionsavdelingen skal ha ansvar for rekruttering og tilsetting av nevrokirurger i Stavanger. Tiltakene skal sikre at tilsatte i Stavanger får opprettholdt og videreutviklet sin kompetanse. Det er allerede tilsatt en nevrokirurg i Bergen, som skal begynne tjeneste i Stavanger 1. juli 2007. Jeg har tillit til at dette vil gi pasientene i hele Helse Vest et faglig godt tilbud, og vil i tiden fremover følge nøye med på hvordan samarbeidet ivaretas.