Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1074 (2006-2007)
Innlevert: 22.05.2007
Sendt: 23.05.2007
Besvart: 29.05.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Det er varslet at Jernbaneverket skal gjøre planoverganger langs Nordlandsbanen sikrere. NSB har i løpet av 1990-tallet solgt mange vokterboliger (på bygslet tomt).
Hvordan vil statsråden bidra til at også disse planovergangene blir bedre sikret?

Begrunnelse

NSB solgte fram til 2000 mange vokterboliger som ligger langs Nordlandsbanen. Jernbaneverket stengte imidlertid planovergangene fra 2006. Ved behov for å passere jernbanesporet, måtte dette avklares med jernbaneverket. Fra 2007 var ikke grindene lenger fysisk låst, men en måtte ringe togleder for å få passere jernbanesporet. Det er gjort kjent at i noen av kjøpekontraktene står det at kjøper, som del av kjøpesummen, har vært med på å betale for elektronisk sikring av planoverganger.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: På Nordlandsbanen fra Steinkjer til Bodø er det 719 planoverganger som er mer eller mindre i bruk pr. i dag. For å kunne vurdere planovergangenes sikkerhet utførte Jernbaneverket sommeren 2006 en omfattende registrering av bruken av og den tekniske tilstanden på planovergangene. I vurderingen av sikkerheten er sikt for kryssende kjøretøy, brukshyppighet og type kjøretøy som krysser vesentlige forhold. Det ble avdekket at det er for dårlig sikt på om lag 300 av de 719 planovergangene. Av disse var ca. 100 i jevnlig bruk og de resterende er kun sporadisk i bruk, eventuelt i korte perioder i forbindelse med jord- og skogbruksvirksomhet. Høsten 2006 ble det iverksatt midlertidig stengning av de overgangene som man fant var i jevnlig bruk.

Med bakgrunn i brukshyppighet og tilstand er det utarbeidet en oversikt over behov for ulike tiltak for å sørge for at passering av planovergangene kan skje på en sikker måte for aktuelle brukere. I 2007 er det bevilget 20 mill. kr til dette formålet på Nordlandsbanen. Dette skal bidra til å sikre forholdene på ca. 80-90 overganger. De overgangene som blir prioritert i første omgang, er de som er jevnlig i bruk. Type tiltak kan være:

- skogrydding for å bedre sikt

- terrengarrondering for å bedre sikten

- samle flere overganger ved å bygge veger

- bygge over- eller undergang

- bygge sikringsanlegg

- innløsing av planovergangsrettighet.

Det er aktuelt å gjennomføre denne type tiltak også i 2008 og 2009. Innen prosjektet er ferdigstilt, skal det være utført nødvendige tiltak på alle planoverganger som ikke har tilstrekkelig sikt pr. i dag.

I perioden fra 1990 til 2000 ble det solgt ca. 40 vokterboliger på Nordlandsbanen, og de aller fleste vil være tilknyttet en planovergangsrettighet. Dersom det er behov for tiltak på disse planovergangene, vil prioritering av tiltak skje på samme måte som de øvrige planovergangene på strekningen.