Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1075 (2006-2007)
Innlevert: 22.05.2007
Sendt: 23.05.2007
Besvart: 29.05.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Over flere år har vi vært vitne til en serie med dyretragedier på vinterstid på Nordlandsbanen, særlig i området Saltdal-Saltfjell. Reinsdyr og elg søker ofte opphold på jernbanelinjen ved stort snøfall, med økt risiko for å bli påkjørt av tog. Serien med dyretragedier har vedvart, med store belastninger også på eiere og ikke minst togpersonell.
Vil statsråden nå ta initiativ til at det snarest bygges overgangstraseer og beskyttelsesgjerder på Nordlandsbanen som kan redusere eller fjerne antall dyretragedier?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Siden 2000 har Jernbaneverket region nord samarbeidet tett med Nordland fylke og Trøndelagsfylkene for å iverksette konkrete tiltak for å bidra til reduksjon av antall viltpåkjørsler på Nordlandsbanen. Jernbaneverket bidrar med økonomisk støtte i form av 0,5 mill. kr pr. år. I samarbeid med viltforvaltningene i de enkelte kommuner prioriteres tiltak som antas å ha størst effekt på antall viltpåkjørsler, og det utarbeides planer for tiltak langs jernbanen. Ansvar for gjennomføring av tiltak legges til arbeidsgrupper hvor berørte kommuner er representert. Type tiltak som iverksettes, vil variere noe fra år til år, men består i hovedsak av skog- og krattrydding og påfølgende sprøyting. Andre tiltak som er prøvd ut, er refleks, viltspeil, foring og nedbrøyting av brøytekanter.

Når det gjelder antall elgpåkjørsler, har utviklingen variert i perioden fra 2000. I årene fra 2000 til 2002 var det en markert nedgang i antall påkjørsler, fra ca. 170 i 2000 til 100 i 2002. I 2003 gikk imidlertid antallet opp igjen til 270, for deretter å gå jevnt ned til ca. 80 i 2006. Så langt i 2007, har det dessverre igjen vært en markant økning i antall elgpåkjørsler på Nordlandsbanen. Det er observert en tilsvarende økning av antall påkjørsler på veg.

Antallet påkjørsler vil variere noe avhengig av vær- og beiteforholdene den enkelte vinter. Det som i tillegg vil påvirke antall påkjørsler, er elgbestandens størrelse. Det er ingen tvil om at en fornuftig tilpasset forvaltning av elgbestanden også kan bidra til å redusere antall påkjørsler.

Når det gjelder påkjørsel av reinsdyr på Nordlandsbanen, kan det se ut til at de tiltak som er utført i det omtalte viltprosjektet, bidrar til en reduksjon. I 2000 ble det påkjørt ca. 340 reinsdyr, mens i de siste 2 årene har antallet vært ca. 200. I samme periode har Jernbaneverket utviklet et samarbeid med reindriftsforvaltningen som holder til langs banestrekningen. Dette samarbeidet består pr. i dag av at reineier har ansvar for å varsle Jernbaneverket dersom en flokk rein har kommet nær sporet. Jernbaneverket iverksetter med bakgrunn i dette saktekjøring inntil flokken er under kontroll.

Jernbaneverket er også i dialog med reindriftsforvaltningen for å inkludere den i samarbeidet med fylkene. Formålet er bedre å kunne prioritere tiltak som kan redusere antall påkjørsler for både rein og elg.

Fra Jernbaneverket har jeg fått opplyst at fysiske tiltak som eksempelvis overgangstraseer og gjerder så langt ikke har vært vurdert nærmere. Effektene av slike tiltak må i så fall vurderes opp mot nytten og kostnader ved de tiltakene som gjøres i dag. Jeg vil be Jernbaneverket om å vurdere dette nærmere i forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan 2010-2019.