Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1077 (2006-2007)
Innlevert: 22.05.2007
Sendt: 23.05.2007
Besvart: 04.06.2007 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): På hvilken måte vil statsråden sørge for at Norge tar del i det utvidede arbeidet mot identitetstyveri som EU-kommisjonen nå varsler?

Begrunnelse

EU-kommisjonen vurderer å foreslå felles EU-lovgivning mot identitetstyveri i løpet av året. I første omgang foreslår EU-kommisjonen økt koordinering, samarbeid og bevisstgjøring om bekjempelse av nettkriminalitet i form av svindel, barnepornografi, dataangrep samt oppfordringer til voldshandlinger på Internett. Den senere tid har vi sett sjokkerende eksempler på hvorledes enkeltpersoner står maktesløse overfor identitetstyverier hvor det f.eks. har blitt bestilt varer, tjenester, kredittkort mv. i deres navn. EU-kommisjonens arbeid aktualiserer behovet for at Norge finner tilknytningspunkter for å sørge for at vi som ikke-medlemmer bøter på ulempen det er ikke å delta på like fot med våre nærmeste allierte i kampen mot denne type kriminalitet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg legger til grunn at stortingsrepresentant Dahl henviser til initiativet fra EU-kommisjonen presentert i meddelelsen "Towards a general policy on the fight against cyber crime" 22. mai d.å. til Europaparlamentet, Rådet og EUs regionskomité.

Meddelelsen fra Kommisjonen redegjør for tre hovedgrupper av handlinger som alle defineres som datakriminalitet: Tradisjonell kriminalitet, så som bedrageri og forfalskning, ved bruk av elektronisk nettverk, publisering av ulovlig materiale på Internett, og kriminalitet direkte rettet mot data- og informasjonssystemer. Identitetstyveri beskrives i meddelelsen som et middel for å begå annen type kriminalitet, særlig bedrageri.

For å bekjempe datakriminalitet tar kommisjonen i første omgang sikte på å forbedre internasjonalt samarbeid og koordinering generelt, å styrke det operative samarbeidet på europeisk nivå, og å styrke samarbeidet mellom offentlig og privat sektor. I sin omtale av initiativet fremhever kommisjonen at den, i tillegg til å bedre samarbeidet mellom EUs medlemsland, også tar sikte på å bedre det politiske og juridiske samarbeidet med tredjeland. Kommisjonen erkjenner at datakriminalitet har en grenseoverskridende karakter og at global tilnærming er nødvendig for å bekjempe problemet.

I tillegg varsler Kommisjonen at den i 2007 vil igangsette et arbeid med å vurdere om materielle strafferettslige regler mot identitetstyveri vil være hensiktsmessig.

Med Kommisjonens vektlegging på både europeisk og internasjonalt samarbeid, har Norge flere muligheter for å delta i arbeidet med å bekjempe datakriminalitet generelt og mot identitetstyveri spesielt. Som nevnt er det et uttalt mål for Kommisjonen å samarbeide med land utenfor EU. Norge deltar dessuten både i Europol, Eurojust, Interpol og Europarådet som alle nevnes av Kommisjonen som mulige samarbeidsorganer.

Når det gjelder Kommisjonens forslag om å forberede et forslag til EU-lovgivning mot identitetstyveri, er meddelelsen relativt vag. Kommisjonen vil i første omgang sette i gang arbeidet med en analyse. På det nåværende tidspunkt er det derfor vanskelig å si om denne lovgivningen vil omfattes av EØS- eller Schengenavtalen. På generelt plan vil jeg imidlertid nevne at EU-regler som innebærer en tilnærming av medlemsstatenes straffelovgivning, som regel faller utenfor de avtaler vi har med EU.

Jeg vil imidlertid i alle tilfelle følge med på utviklingen i EU på dette feltet.

Jeg nevner for øvrig at Datakrimutvalget i delutredning II, NOU 2007:2 Lovtiltak mot datakriminalitet, har foreslått et nytt straffebud mot identitetstyveri ved elektronisk kommunikasjon. Forslaget går lenger enn de kriminaliseringsforpliktelsene som følger av Europarådets datakrimkonvensjon. Datakrimutvalgets utredning har nettopp vært på høring, med ordinær høringsfrist 25. mai d.å. Departementet vil vurdere forslagene i utredningen i forbindelse med arbeidet med ny straffelov - spesiell del. Ved vurderingen av forslaget til eget straffebud mot identitetstyveri vil departementet ha øye for EU-kommisjonens arbeid.