Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1082 (2006-2007)
Innlevert: 23.05.2007
Sendt: 24.05.2007
Besvart: 05.06.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Statens vegvesen arbeider med et verneforslag av riksvei 606 mellom Hardbakke og Krakhella. Riksvei 606 er den eneste riksveien i Solund kommune, og all transport til og fra kommunen går på denne. Siden veien er verneverdig, er den ikke oppgradert til dagens krav hva gjelder sikkerhet og fremkommelighet. Et vern av veien vil kunne få negative konsekvenser for kommunens næringsliv og innbyggere dersom det ikke iverksettes kompenserende tiltak.
Hva er statsrådens holdning til vern, og vil hun garantere for kompenserende tiltak?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Riksvei 606 inngår i Nasjonal verneplan som blei vedtatt under regjeringen Bondevik II i juli 2002. Statens vegvesen valgte ut objektene i Nasjonal verneplan etter forslag fra de tidligere vegsjefene i hvert fylke. Prosjektet hadde bred lokal forankring. Etter at Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner var ferdig i 2002, er det arbeidet med forberedelser til freding av objektene, formålet med og omfanget av vernet, nøyaktig avgrensing av objektene og avklaring av eiendomsforhold.

Ved kongelig resolusjon av 1. september 2006 er det innskjerpet at alle etater skal utarbeide verneplaner og at objektene i disse skal vernes. Objekt eid av staten vil bli fredet etter kulturminneloven § 22 a. Riksantikvaren vil sende en orientering om dette til berørte parter når forarbeidet med fredingen er ferdig. Kommunen og andre berørte parter vil få en frist på seks uker til å uttale seg om fredingen.

Fredingen innebærer ikke en frysing av tilstanden i dag og er ikke til hinder for at det kan gjøres utbedringstiltak, men på visse vilkår. På objekt som er i daglig drift, vil det selvsagt være behov for ulike tiltak også i tiden framover, men de må vurderes ut fra formålet med vernet for hvert enkelt objekt. Forvaltningsplanene for hvert objekt vil legge føringer for hva som er tillatt og ikke. At enkelte veger og tunneler ikke kan oppgraderes på grunn av for eksempel bredden, er i utgangspunktet et problem som eksisterer uavhengig av vernet. Det samme kan sies om behovet for midler til ulike tiltak. Problemstillingene er de samme med og uten vern. Jeg minner om at det er fylkeskommunen som har avgjørende innflytelse på prioriteringer til øvrige riksveger.

Jeg har så langt gjort to endringer i forbindelse med oppfølging av Nasjonal verneplan. Jeg mener det bør synliggjøres i kommende Nasjonal transportplan i hvor stor grad det er vernede objekt i det enkelte fylke. Dersom utbedringene skulle vise seg å bli mer kostnadskrevende på grunn av vern, bør det tas hensyn til det i premissene i Nasjonal transportplan.

Statens vegvesen utarbeider forvaltningsplaner for hvert objekt i verneplanen. Disse er en utdyping av fredingsforskriften og legger føringer for hva som er tillatt og ikke, og hva det eventuelt må søkes om samtykke til. Forvaltningsplanene vil være et vedlegg til funksjonskontraktene og et redskap for de som drifter og vedlikeholder vegen. Samtidig vil de være et redskap for de som forvalter objektet. Forvaltningsplanene skal godkjennes av Riksantikvaren og Vegdirektoratet. Arbeidet med forvaltningsplanene er godt i gang og vil være fullført i løpet av 2007 for de objektene som er i daglig drift. Samferdselsdepartementet har bestemt at utkast til forvaltningsplan fra nå av vil bli sendt på høring til berørte kommuner etter hvert som de er ferdige. Det vil bli lagt stor vekt på kommunenes uttalelse.

Jeg legger avgjørende vekt på at en freding av en vegstrekning ikke skal være til hinder for lokal utvikling.

Når det gjelder rv 606 i Solund, har Solund kommune fremmet flere ønsker for utvikling av vegen. Statens vegvesen oppgir disse å være bl.a. etablering av møteplasser, ombygging av kai på Krakhella, utvidelse av vegen ned til ferjekai, samt etablering av nye traseer/tunneler, så fremt tunnelpåhugg/avkjøringer lages på en slik måte at de ikke skjemmer ved nærføring til fredet kulturminne. Statens vegvesen opplyser at ønskene i det alt vesentlige er uproblematiske i forhold til vernet, og at de vil bli tatt inn i forvaltningsplanen som skal lages for vegen. Forvaltningsplanen vil bli sendt på høring til kommunen, og skal godkjennes av Vegdirektoratet og endelig av Riksantikvaren.