Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:1090 (2006-2007)
Innlevert: 24.05.2007
Sendt: 25.05.2007
Besvart: 04.06.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Er det tilsiktet at endring av sivil stand fra registrert samboer med felles adresse til gift skal slå ut i økt skatt på grunn av skattebegrensningsregelen?

Begrunnelse

Skattebegrensningsregelen (skatteloven § 17.1 - 17.2) kan gi som utslag at to registrerte samboere som inngår ekteskap får økt skatt. I et konkret eksempel jeg er gjort kjent med er det tale om to personer som mottar uførepensjon hver på om lag 170 000 kr, og med fullt særfradrag for uførhet mv. Ifølge skatteetatens skatteberegner på nettet øker skatten med over 7 000 kr i det øyeblikket sivil stand endres fra samboende til gift.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Etter skatteloven § 17-1 har visse skattytere rett til skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt eller liten skatteevne. Dette gjelder blant annet for uførepensjonister. Skattebegrensningsregelen sikrer at minstepensjon og tilleggsinntekter til denne (tilleggspensjon, renteinntekter mv.) er skattefrie for pensjonistene inntil en viss beløpsgrense. Denne beløpsgrensen er vesentlig høyere for ektepar enn for enslige, men ikke så høy som det dobbelte av enslig-grensen. For 2007 er beløpsgrensen 99 600 kr for enslige og 163 300 kr for ektepar. Det tas et visst hensyn til formue over 200 000 kr (felles for enslige og ektepar) når den konkrete inntekt skal måles mot disse beløpsgrensene. Med inntekt over beløpsgrensene avtrappes skattelempningen i takt med slik stigende inntekt.

Også samboere lignes som enslige, dersom de faller utenfor særlige regler om likestilling av meldepliktige samboere med ektepar etter skatteloven § 2-16, jf. Stortingets skattevedtak § 7-4. Ikke meldepliktige, og dermed ensliglignede samboere går altså over til ektefelleligning etter at de har giftet seg. Dette reduserer deres samlede grensebeløp i skattebegrensningsregelen (fra 2 ganger 99 600 kr til én ganger 163 300 kr i 2007). Samlet skatt kan derfor stige noe etter slike skattyteres inngåelse av ekteskap. En mindre skatteøkning kan det også bli dersom parets formue hver for seg er under 200 000 kr, men til sammen er over dette beløpet.

Slike skatteøkninger på grunn av ekteskapsinngåelse er en nødvendig konsekvens av grensebeløpenes alminnelige nivå i skattebegrensningsregelen, og av at det ikke er full likestilling mellom alle grupper samboere og ektepar. Grensebeløpet for enslige må naturlig nok utformes med sikte på de virkelig enslige (enpersonhusholdninger), der levekostnadene per person gjerne er noe høyere enn når flere voksne bor sammen. For så vidt er det mindre tilsiktet at ikke bare de virkelig enslige, men også noen samboere nyter godt av hvert sitt enslignivå for grensebeløpet i skattebegrensningsregelen. At ikke alle grupper av reelle samboere med felles økonomi er likestilt med ektepar, skyldes både tradisjon og vanskeligheter med å få registrert alle disse ulike samboerskapene. Det kan være ønskelig med en videre utvikling av denne likestillingen, og ulike temaer på området er til vurdering. Jeg kan imidlertid ikke love noen strakstiltak for å unngå de skattekonsekvenser av inngåelse av ekteskap som tas opp i spørsmålet til meg.

Også den gjeldende ordning med særfradrag for alder og uførhet har regler om at enslige, herunder ikke meldepliktige samboere, kan få hvert sitt fulle særfradrag, mens et ektepar vanligvis bare får ett fullt fradrag til sammen. Men her er det unntak for ektepar hvor begge får uførepensjon på grunnlag av full uførhet før den eldste av dem blir alderspensjonist. Et slikt ektepar får først to fulle særfradrag for uførhet, og går deretter over på to fulle aldersfradrag (samme kronebeløp) ved overgangen fra uførepensjon til alderspensjon. Begrunnelsen for dette er at et ektepar hvor begge blir tidlig fullt uføre, gjerne er skrøpeligere og har større behov enn andre pensjonistektepar. Ut fra dette kan det legges til grunn at når to enslige med hver sin fulle uførepensjon og hvert sitt fulle særfradrag gifter seg, beholder de sine to særfradrag, både i den fortsatte perioden som uførepensjonister og i den etterfølgende periode som alderspensjonister. Dette gjelder også om det er to ikke meldepliktige (og derfor ensliglignede) samboere som gifter seg. Ekteskapsinngåelsen vil da ikke øke samlet skatt på grunn av særfradragsreglene.