Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:1106 (2006-2007)
Innlevert: 29.05.2007
Sendt: 29.05.2007
Besvart: 01.06.2007 av justisminister Knut Storberget

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Siviltjenesten utplasserer sivilarbeidere i skoler, fritidsklubber og nærmiljøer gjennom et program som kalles VOKT. Dette er en volds- og kriminalitetsforebyggende tjeneste, der de vernepliktige skal bidra til å skape trygge oppvekstvilkår for barn og unge. Uten forvarsel er visstnok tjenestens pris økt fra 60 kr pr. dag til 225 kr pr. dag. Henvendelser forteller om at prosjektmidlene til VOKT-arbeiderne har blitt stanset.
Kan statsråden gi en forklaring på hva som har skjedd og hvorfor?

Begrunnelse

Det er grunn til å frykte at en slik utgiftsøkning kan føre til færre VOKT-arbeidere og dårligere vilkår for viktig barne- og ungdomsarbeid rundt om i landet. Mange av de institusjonene og organisasjonene som har søkt om eller har en slik arbeider vil ikke lenger ha råd til å dekke stillingen. VOKT-arbeidet skal ha fått gode evalueringsresultater og fremstilles av mange som en svært nyttig og positiv ordning.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Den sivile verneplikt er en erstatningstjeneste for de vernepliktige mannskaper som av overbevisningsgrunner fritas for militær førstegangstjeneste. Den sivile verneplikten er opprettet ut fra generelle rettferdighetshensyn, og for å støtte opp under rekrutteringen til den allmenne verneplikt i landet. I forvaltningen av siviltjenesten er det en målsetting å gjøre tjenestens innhold mest mulig samfunnsnyttig.

Sivile vernepliktige tjenestegjør innenfor en rekke ulike områder, som i hovedsak kategoriseres under temaer som fred, helse & sosial og natur & miljø. Under fredskategorien deles tjenesteformene igjen opp under formål, som f.eks. skole/fritid, barnehager, humanitært (frivillige organisasjoner), kultur- og voldsforebyggende tjeneste - VOKT. VOKT er således en av flere tjenesteformer under siviltjenesten.

Som hovedregel gjennomfører et sivilt vernepliktig mannskap sin tjeneste hos en oppdragsgiver som er godkjent av siviltjenesteforvaltningen. Denne oppdragsgiver har en rekke forpliktelser og kostnader forbundet med å ha et mannskap i tjeneste. Oppdragsgivere må som en hovedregel betale for bruk av sivile vernepliktige og for 2007 er oppdragsgiverens godtgjørelse til staten på 225 kr pr. dag. Når det gjelder VOKT er erfaringene at denne tjenesteformen vanskelig lar seg gjennomføre på et ønsket nivå på antall utplasserte mannskaper, med mindre staten setter en lavere sats for denne type tjeneste. En slik subsidiering er en kostnad for staten. Det er en planlagt aktivitet som må budsjetteres og planlegges på ordinær måte.

I deler av VOKT er det lagt til grunn en subsidiert oppdragsgiversats på 60 kr pr. dag. Så lenge et mannskap er i tjeneste hos en oppdragsgiver, skal denne ikke motta en økning av godtgjørelsen før et varsel om økning er meddelt oppdragsgiver. Siviltjenesten har pr. dato en aktivitet som er i samsvar med målene for budsjetterminen 2007. Dette innebærer også at den for tiden subsidierer alle de VOKT-oppdrag den kan subsidiere innenfor bevilgningen. I noen tilfelle kan derfor oppdragsgivere oppleve at et mannskap til redusert sats ikke automatisk kan erstattes med et nytt mannskap til samme økonomiske vilkår. Hvis oppdragsgiveren ønsker et nytt mannskap umiddelbart, så kan denne bli tilbudt etter de ordinære betalingskravene. Alternativt kan oppdragsgiver vente med tildelingen av nytt mannskap til et annet VOKT-mannskap dimitteres, og at det således byr seg en åpning for ny subsidiert tildeling. I noen tilfeller vil dette kunne gi mangel på kontinuitet i tildelingen.

Jeg erfarer at VOKT er en meningsfull tjenesteform for samfunnet og en del sivile vernepliktige, og legger derfor vekt på at Siviltjenesten skal subsidiere denne tjenesteformen så langt det lar seg gjøre innenfor aktivitetsplan og budsjett for 2007.