Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:1108 (2006-2007)
Innlevert: 29.05.2007
Sendt: 29.05.2007
Besvart: 01.06.2007 av justisminister Knut Storberget

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): De siste ukers demonstrasjoner og medieoppslag om forholdet mellom politi og minoriteter, viser at det fortsatt er behov for tiltak som kan styrke tilliten til politiet. Særlig er det nødvendig å iverksette tiltak som kan styrke tilliten i etniske minoritetsgrupper. Regjeringens handlingsplan for integrering og inkludering inneholder, i motsetning til forrige regjerings plan, få tiltak på justisområdet.
Mener statsråden det er behov for å iverksette ytterligere tillitsbyggende tiltak, og hva vil han ev. gjøre?

Begrunnelse

I Regjeringens handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen oppstilles det et mål om å øke andelen ansatte med minoritetsbakgrunn i politi- og påtalemyndighet og i kriminalomsorgen. Planen inneholder ikke andre inkluderingsfremmende tiltak i justissektoren.
Bondevik II-regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering (2002-2006) inneholdt langt flere og mer offensive inkluderingstiltak innen justisområdet. Enkelte av disse ble oppfylt i planperioden, mens andre med fordel kunne vært videreført.
Det er for eksempel behov for å fortsette og intensivere det forebyggende rasisme- og diskrimineringsarbeidet i politi- og lensmannsetaten. Kunnskapen i politiet om minoriteter bør fortsatt økes, og tilsvarende kunnskapstiltak i domstolene bør prioriteres. Det er derfor beklagelig at Stoltenberg II-regjeringens handlingsplan for integrering og inkludering er så vidt lite offensiv på justisområdet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Handlingsplan mot rasisme og diskriminering (2002-2006) er avsluttet. Det er utarbeidet en sluttrapport og en evaluering av handlingsplanen (begge deler er tilgjengelig på Internett). Disse viser at mye er gjort de siste fem årene, men innsatsen mot rasisme og diskriminering kan ikke stoppe opp selv om denne handlingsplanen er ferdig.

Politiet tar rasisme og diskriminering på alvor, og arbeider aktivt for å bekjempe rasisme og diskriminering både i egne rekker og i samfunnet generelt. Målsettingen er at alle borgere skal føle at deres rettssikkerhet blir ivaretatt. Tiltakene konsentreres om rekruttering, opplæring og tillitskapende arbeid.

Som en oppfølging av Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen (2007) og Handlingsplan mot rasisme og diskriminering (2002-2006) har politiet iverksatt en rekke tiltak for å øke andelen polititjenestemenn med etnisk minoritetsbakgrunn til etaten. Grunnen til at det fokuseres på rekruttering fra disse gruppene er at politiet trenger den særskilte kompetansen som polititjenestemenn og -kvinner med slik bakgrunn kan inneha, både i det forebyggende og i det operative arbeidet. Befolkningssammensetningen har endret seg, og kjennskap til andre skikker, språk, kulturer og religioner er viktig for å skape tillit i befolkningen. Det er et mål at politiet skal gjenspeile befolkningen, også når det gjelder hvilke grupper som er tilsatt i politiet.

Blant rekrutteringstiltak for å øke andelen studenter med etnisk minoritetsbakgrunn til politiet kan jeg nevne blant annet annonsering og møter med potensielle søkere. I forbindelse med prosjektet "Rekruttere og Beholde" har man opprettet en veiledningstjeneste hvor ca. 20 polititjenestemenn med minoritetsbakgrunn skal veilede potensielle søkere til Politihøgskolen med minoritetsbakgrunn i tiden frem til opptak.

I år er det 29 personer med etnisk minoritetsbakgrunn som er tilbudt plass ved Politihøgskolen. Til sammenligning var det 9 personer i fjor.

I løpet av året skal det utarbeides en plan for mangfoldsarbeidet i politiet som dekker feltene kjønnslikestilling, etniske minoriteter, LHBT (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) og seniorpolitikk. Planen vil blant annet fokusere på både rekruttering av etniske minoriteter til politiet og hvordan man kan beholde disse i etaten.

For å øke politiets kunnskap om etniske minoriteter i Norge, håndtering av rasisme og diskrimineringsproblematikk og andre relevante temaer, er dette tatt inn i undervisningen ved Politihøgskolen. Det er videre utdannet politipersonell innen fagområdet ved Universitetet i Oslo. Disse benyttes som instruktører internt i etaten.

I 2006 arrangerte politiet i samarbeid med Statskonsult kurs om rasisme og diskriminering. Minst én person fra hvert politidistrikt deltok. Disse personene sitter i politidistriktenes mangfoldsråd, og skal gjennom kurs og opplæring videreformidle sin spesialkunnskap til kollegaer.

Politidirektoratet gjennomfører dialogmøter med politidistriktenes ledergrupper om betydningen av mangfoldsarbeidet. I disse møtene legges det vekt på betydningen av å bruke kompetansen til personer med etnisk minoritetsbakgrunn i det operative politiarbeidet, i ulike former for arbeidsgrupper, utvalg og lignende. Det blir også lagt vekt på hva direkte og indirekte diskriminering er, og hvordan man kan motvirke diskriminering. I løpet av 2007 vil det bli gjennomført ca. 10 slike møter.

Politidirektoratet har innført nye rutiner ved behandling og rapportering av klagesaker.

Politidirektoratets "Instruks for behandling av henvendelser om kritikkverdige forhold utført i tjeneste i politi- og lensmannsetaten" trådte i kraft 16. januar 2006, jf. St.prp. nr. 65 (2004-2005). Instruksen gjelder klager på politiets tjenesteutøvelse, men omfatter ikke anmeldelse for straffbare forhold begått av tilsatte i politi- og lensmannsetaten. Disse behandles fortsatt av Spesialenheten for politisaker. Klageordningen vil være et tiltak for å videreutvikle etaten, og forbedre forholdet til publikum.

Politidirektoratet har under arbeid en brosjyre "Klage på politiet", som på generelt grunnlag forklarer hvordan man skal gå frem hvis man ønsker å klage på politiets tjenesteutøvelse. Det vil fremgå av brosjyren at man kan fremme klager mot politiet om diskriminering på bakgrunn av etnisitet også til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Brosjyren vil bli tilgjengelig på samtlige politistasjoner i løpet av 2007.

Jeg er overbevist om at en god dialog mellom minoriteter og politiet er en forutsetning for å sikre økt bevissthet og kunnskap hos politiet om minoritetsgruppers situasjon, også i forhold til minoriteters første møte med rettsvesenet. Jeg ser det som positivt at det er opprettet et sentralt dialogforum mellom Politidirektoratet og organisasjonene Antirasistisk Senter, Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO), Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM), Norges Røde Kors, Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD) og Ungdom mot vold.

Det er et viktig prinsipp for politiet å opprettholde høy integritet i samfunnet. Alle som møter politiet, skal bli behandlet med respekt uansett bakgrunn eller hvem de er.

Når det gjelder regjeringens arbeid mot rasisme og diskriminering, vil jeg særlig vise til innføringen av diskrimineringsloven og opprettelsen av Likestillings- og diskrimineringsombudet 1. januar i fjor. Loven er viktig i seg selv. Enkeltpersoner har fått et mer effektivt vern mot diskriminering, og det er gitt klar beskjed om hvilke handlinger vi ikke aksepterer i vårt samfunn. Henvendelsene til ombudet gir dessuten viktig kunnskap om hvor det er behov for ytterligere innsats.

Siden ansvaret for inkluderings- og integreringsarbeidet tilligger Arbeids- og inkluderingsdepartementet, vil en eventuell ny handlingsplanen mot rasisme og diskriminering samordnes fra dette departementet.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil i løpet av høsten i år arrangere en konferanse om diskriminering for å gjøre opp status og for å motta innspill til myndighetenes videre arbeid på feltet. Et sentralt tema på konferansen vil være å sammenlikne Norges innsats på diskrimineringsfeltet med andre europeiske land.

AID vurderer om det skal utarbeides en ny handlingsplan mot diskriminering i 2008 og hva slags form og innhold en slik eventuelt bør ha.