Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1096 (2006-2007)
Innlevert: 25.05.2007
Sendt: 29.05.2007
Besvart: 12.06.2007 av justisminister Knut Storberget

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Sør-Varanger politidistrikt har kuttet med ca. 40 pst. av synlige politiressurser etter siste nedskjæringer for ca. 1 måned siden. Signalene som revidert budsjett gir, med lengre åpningstid på Storskog grensestasjon med 3 timer, tilsier at politidistriktet ytterligere mister 2 årsverk til dette arbeidet uten at det blir tilført nye stillinger og økonomiske ressurser.
Hva vil justisministeren foreta seg for å sikre at innbyggernes trygghet og politiets arbeid ikke blir skadelidende av omprioriteringen?

Begrunnelse

Øst-Finnmark Politidistrikt, herunder Sør-Varanger, har i særdeleshet mange områder med et ekstra ansvar relatert til at kommunene som sådan både grenser mot Finland og Russland og er Schengens yttergrense.
Det kan her nevnes at politiet har ansvaret for opplæringen av personell til Blue Border, Green Border, 3 lands oppgaver og gjennom arbeidet med Schengens yttergrense. Dette arbeidet blir i dag utført uten at det blir bevilget ekstra midler til dette arbeidet.
Dagens situasjon med 50 pst. bemanning i døgnet og reservetjeneste resten av døgnet gir ikke en trygghet til befolkningen og fratar politiet muligheten til å utføre arbeidet sitt på en forsvarlig måte.
Sør-Varanger har over tid mistet 40 pst. av sin operative polititjeneste, og det kan nevnes at responstiden i gitte tilfeller kan komme opp i 2 og 1/2 time. Noe som er uholdbart.
Dette tibudet vil svekkes ytterligere når Storskog grensestasjon blir å holde åpent 3 timer lenger i døgnet. For å få til en slik forlengelse av åpningstiden på Storskog må politiet avgi 2 stillinger til dette. Det sier seg selv at skal man ha lengre åpningstid, må det komme friske midler og nye stillinger til Sør-Varanger-politiet.
Det har nylig vært Schengen-kontroll av grensepassering og grenseoppsyn, og Scengen-kontrollen forlanger at politiet skal ha døgnbemanning av to personer 24 timer i døgnet 365 dager i året. Dette tilsier at politiet i Sør-Varanger skal bli tilført mellom 12 og 15 stillinger.
Dessverre så ser vi at det motsatte skjer i en tid da nordområdesatsingen burde prioriteres i langt større grad enn hva som faktisk blir gjort.
Til sist så vil jeg peke på at dette ikke bare er en sak som angår Sør-Varanger-politiet, men hele Øst- Finnmark. Dagens finansieringssystem av politiet som ikke lenger går på stillingshjemler til det enkelte politikontor fører til at det ekstraarbeidet politiet utfører på alle de nevnte tiltak i Sør-Varanger, svekker hele Øst- Finnmark. For det øvrige Øst-Finnmark politidistrikt må avgi deler av sin arbeidskraft. Dessverre så får vi en situasjon som tilsier lange responstider, ingen døgnbemanning og stor misnøye med egen arbeidssituasjon hos den enkelte tjenestemann. Og vi klarer ikke som nasjon å oppfylle kravene som Schengen stiller til yttergrensene.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Spørsmålet har vært forelagt Politidirektoratet og politimesteren i Øst-Finnmark.

Politimesteren har lagt vekt på å få til en mer målrettet og tilpasset polititjeneste i Kirkenes hvor kriminalitetsbekjempelse og hensynet til publikums trygghetsfølelse har hatt betydelig oppmerksomhet i utarbeidelsen av nye tjenestelister. En utvidelse av åpningstider på Storskog grensekontrollsted vil kreve noe ekstra ressurser, men politimesteren i Øst-Finnmark vil legge til rette for at dette ikke skal gå på bekostning av den operative polititjenesten og befolkningens trygghetsfølelse.

Kirkenes politistasjon har derfor foretatt en omdisponering av ressurser og har innført tjenestelister som gir større fleksibilitet og en mer befolkningstilpasset polititjeneste. De nye tjenestelistene gir politiet større mulighet til å være til stede til tider av døgnet og i områder hvor det erfaringsmessig oftest skjer kriminalitet. Bekjempelse av vold i helgene kan nevnes som et eksempel på målrettet tilpassing av tjenestelistene.

Opplæringen av soldater til grensetjeneste har vært en del av Øst-Finnmark politidistrikts oppgaver gjennom mange år og er godt innpasset som en del av den ordinære driften av politidistriktet.

Politidirektoratet opplyser at de har tillit til at de omdisponeringer som politimesteren har foretatt ved Kirkenes politistasjon, er best mulig tilpasset de lokale forholdene.

Politidirektoratet har utarbeidet en modell for ressursfordeling mellom politidistriktene. Modellen er bygget opp med kriterier relatert til politiets oppgaveløsning, hvor kriminalitetsbekjempelse og trygghet representerer det viktigste området. Øst-Finnmark politidistrikt er tilgodesett med økt antall stillinger som en følge av distriktets Schengen- og internasjonale samarbeidsaktivitet. Blant annet kan nevnes stillingsplasseringer ved Storskog grensepasseringssted og distriktets internasjonale samarbeidsaktivitet.

I fordelingen av budsjettrammer til politidistriktene for 2007, la Politidirektoratet til grunn at ingen av de politidistrikt som etter den nye ressursfordelingsmodellen kom ut med et overtall av stillinger, skulle få redusert sine bevilgninger som en følge av dette. Etter beregninger i modellen er Øst-Finnmark politidistrikt blant de distrikt som har størst overtall av antall årsverk.

For øvrig finner jeg grunn til å nevne at denne regjeringen har økt politiets budsjetter fra tiltredelsen, hvor vi plusset på nær 90 mill. kr i forhold til Bondevik II-regjeringens budsjett, til det budsjettforslaget som nå ligger til behandling i Stortinget. I revidert budsjettforslag for 2007 foreslår Regjeringen å styrke politibudsjettet med 77 mill. kr, hvorav 25 mill. kr fordeles til politidistriktene utenom Oslo.

Første fase av utbygging av et nytt nødnett i Norge er i gang. Det viktigst fortrinn med det nye nødnettet er at de tre nødetatene, helse, brann og politi, kan snakke sammen i krisesituasjoner på et kryptert nett. Kryptering vil, i tillegg til en mer effektiv operativ virksomhet, også gi en arbeidsmiljøgevinst. Med dagens løsning er en utsatt for avlytting av sambandet, noe som kan sette mannskapet i mer krevende situasjoner enn nødvendig. Fase 1 er kostnadsberegnet til ca. 900 mill. kr, mens hele prosjektet er kostnadsberegnet til 3,6 mrd. kr.

Antallet elever ved Politihøgskolen er økt til 432 studenter i 2007. Dette gjør vi både fordi vi forventer en stor avgang i årene fremover, men også fordi Regjeringen vil styrke politiet slik at politireformens intensjoner oppfylles. Aldri tidligere har så mange unge med minoritetsbakgrunn blitt tatt opp på Politihøgskolen. Dersom alle som i disse dager får tilbud takker ja til plassen, vil 29 unge med minoritetsbakgrunn starte sin politiutdanning til høsten. Også antall kvinner som tas opp ved Politiutdanningen denne høsten er den største noensinne. Hele 37 pst. av årets kull er kvinner.

Regjeringen vil foreta en gjennomgang av utdannings- og bemanningssituasjonen i hele justissektoren. Politidirektoratet har derfor fått i oppdrag å utrede politi- og lensmannsetatens utdannings- og bemanningsbehov, både når det gjelder politiutdannet personell og personell med annen utdanning, frem til år 2015.

For å videreutvikle det lokale samarbeidet har Regjeringen tatt initiativ til et mer formalisert samarbeid mellom politidistriktene og kommunene i form av et politiråd. Formålet med politirådet vil være å utveksle informasjon, etablere felles problemforståelse og iverksette lokale tiltak for å forebygge og bekjempe kriminalitet.

Alt dette vil på sikt bedre politiets muligheter til forebygge bedre, reagere raskere og oppklare mer kriminalitet.