Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1095 (2006-2007)
Innlevert: 25.05.2007
Sendt: 29.05.2007
Besvart: 08.06.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Hvordan vil finansministeren sikre den nødvendige likestilling mellom varer og tjenester som Momsreformen 2001 tilsikter, samt et konsistent og nøytralt merverdiavgiftssystem uten at forutsetningen om fradragsrett ligger til grunn for "uttak av virksomheten" av både varer og tjenester slik som i andre land?

Begrunnelse

Ot.prp. nr. 59 (2006-2007) inneholder forslag til nye regler om uttak i merverdiavgiftsloven:
Det fremgår av formålet som angitt i proposisjonen side 11 at det er særlig fradragsretten for inngående avgift som gjør det nødvendig å etablere plikt til å beregne merverdiavgift ved uttak. Likevel fremgår det side 16. annet avsnitt at:

"Departementet vektlegger både at et vilkår om fradragsrett ved uttak av tjenester kan være vanskelig å praktisere og at et slikt vilkår ville kunne innebære at hele eller deler av merverdien i det leddet tjenesten uttas fra ikke blir merverdiavgiftsbelagt. Begge forholdene tilsier at det ikke bør være et vilkår om fradragsrett ved uttak av tjenester."

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det framgår av forslaget til nye uttaksbestemmelser i Ot.prp. nr. 59 (2006-2007) at det i dag ikke er et vilkår om fradragsrett ved uttak av varer og tjenester. Som det også blir pekt på i spørsmålet, foreslås det et slikt vilkår ved uttak av varer, men ikke ved uttak av tjenester.

Bakgrunnen for at det ikke foreslås et vilkår om fradragsrett ved uttak av tjenester er særlig at et slikt vilkår vil være vanskelig å praktisere både for den avgiftspliktige selv og for kontrollmyndighetene. Dette gjelder særlig i de tilfellene det i ulik grad blir benyttet fradrags- eller ikke-fradragsberettigede driftsmidler i produksjon av tjenesten. I tillegg kan uttaksplikten, og da særlig fastsettelsen av grunnlaget for uttaksberegningen, også bli til dels svært komplisert dersom det i tjenesten som tas ut i ulik grad benyttes underleverandører av tjenester.

Jeg vil for øvrig påpeke at vilkåret om fradragsrett som forutsetning for uttaksberegning av tjenester, ikke gjelder uten unntak i andre land. Eksempelvis inneholder heller ikke regelverket i EU et vilkår om fradragsrett ved uttak av andre tjenester enn ved midlertidig bruk av driftsmidler.

Videre nevnes at midlertidig bruk av en virksomhets driftsmidler som hovedregel ikke omfattes av dagens uttaksbestemmelser. Det skal derfor uansett ikke beregnes uttaksmerverdiavgift i disse tilfellene. Det foreslås heller ikke noen endringer på dette punktet.

Etter forslaget vil imidlertid midlertidig bruk av virksomhetens driftsmidler kunne utløse plikt for virksomheten til å justere fradragsført inngående merverdiavgift, men dette forutsetter at inngående merverdiavgift har blitt fradragsført. I disse tilfellene gjelder med andre ord indirekte et vilkår om fradragsrett.