Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1105 (2006-2007)
Innlevert: 29.05.2007
Sendt: 29.05.2007
Besvart: 04.06.2007 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Er utenriksministeren bekymret for et tilbakeslag for religionsfriheten i Vietnam, og når og på hvilken måte har man fra norsk hold påtalt dette overfor landets politiske myndigheter?

Begrunnelse

Vietnam har i lengre tid vært preget av et autoritært kommunistisk styre som ikke har respektert sine menneskerettighetsforpliktelser, heller ikke når det gjelder religionsfrihet.
I perioden da Vietnam arbeidet intenst for å bli godtatt som medlem av Verdens Handelsorganisasjon (WTO), skjedde det en forbedring av vilkårene for trosfriheten i landet. Regjeringen løslot framstående religiøse ledere fra fangenskap, foreslo noen lovreformer, forenklet godkjenningen av religiøse trossamfunn og sluttet i hovedsak med de organiserte tiltak for å tvinge folk til å fraskrive seg sin tro.
Etter at Vietnam for få måneder siden fikk bli medlem av WTO, har utviklingen i retning av mer religionsfrihet stort sett stoppet opp. Det er dessverre tegn på tilbakeslag, blant annet ved alvorlige anslag mot menneskerettsadvokater og de som kjemper for ytringsfrihet generelt og retten til trosfrihet, forenings- og forsamlingsfrihet. De repressive tiltakene har rammet mange religiøse ledere som tidligere var ledende talsmenn for religionsfrihet i landet.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg vil spesielt vise til representanten Solbergs interpellasjon om menneskerettighetssituasjonen i Vietnam som jeg besvarte i Stortinget i dag 1. juni. Det fremgikk der at Norge på det sterkeste har beklaget utviklingen i retning av forverrede kår for menneskerettighetene overfor vietnamesiske myndigheter og at vi følger denne situasjonen nøye.

Vi har vært vitne til et klart tilbakeslag for menneskerettighetene i Vietnam, noe som vekker bekymring. Flere fredelige representanter for demokrati og fremme av menneskerettigheter er blitt arrestert, og mange sitter i husarrest. Dette skaper også grunn til bekymring når det gjelder den positive utviklingen for religionsfriheten i Vietnam som ser ut til å kunne stoppe opp.

Med unntak av restriksjoner overfor den uregistrerte buddistkirken United Buddhist Church of Vietnam (UBCV) og situasjonen for enkelte etniske minoritetsgrupper i nord og i Det sentrale høylandet, har vilkårene for religionsutøvelse i Vietnam bedret seg i løpet av de siste årene. Et større antall nye menigheter er blitt registrert som ledd i myndighetenes arbeid for å bedre situasjonen. Buddhisme, Hoa Hao, caodaisme, katolisisme, protestantisme og islam er i dag alle godkjente religioner i Vietnam med et stadig økende antall nye trosfeller.

Norge har siden urolighetene i Det sentrale høylandet i 2001 hatt et særskilt fokus på situasjonen for etniske minoriteter og religionsfrihet. Saken ble sist tatt opp under menneskerettighetsdialogen mellom Norge og Vietnam i januar i år, og vår ambassade i Vietnam har tidligere vært på besøk i området.

Norske myndigheter har i tillegg protestert mot arrestasjonen av fader Nguyen Van Ly og var også til stede under rettssaken mot ham. Fader Ly er som kjent en av Vietnams mest kjente dissidenter og er politisk meget aktiv. Det er bred enighet i det internasjonale miljøet om at arrestasjonen av fader Ly først og fremst var knyttet til hans politiske engasjement og ikke hans religiøse virksomhet. Samtidig vil det være viktig at vietnamesiske myndigheter aksepterer at også religiøse ledere har en naturlig plass i det politiske liv i Vietnam.

Norske myndigheter vil gjennom ulike virkemidler fortsette arbeidet med å bidra til en positiv utvikling for religionsfriheten i Vietnam, både gjennom vår løpende kontakt, besøk til aktuelle områder og i den årlige menneskerettighetsdialogen.

Jeg kan legge til at i 2003 ble menneskerettighetsdialogen mellom Norge og Vietnam formalisert med årlige møter. Dialogen føres på høyt embetsnivå og fokuserer foruten på religionsfrihet blant annet på dødsstraff, fengselsforhold, minoriteters rettigheter, menneskehandel, ytringsfrihet og rettstatsprinsipper.