Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1102 (2006-2007)
Innlevert: 25.05.2007
Sendt: 29.05.2007
Besvart: 05.06.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Miljøverndepartementet har sponset foredragsturneen "Himmel og hav". I foredraget presenteres tilhørerne for en del forbrukerrelaterte tall og "fakta", blant annet om nytten av å spare strøm. Oslos innbyggere kan blant annet spare strøm til hele Asker kommune ved å skru av alle "stand-by"-brytere.
Mener statsråden disse beregningene er i tråd med beregninger fra Enova, og hvis ikke, hva mener statsråden er riktig beregning av strømforbruket på "stand-by"-brytere i Norge?

Begrunnelse

I "Himmel og hav"- presentasjonen påstås det at hvis alle i Oslo skrur sine elektriske apparater helt av, vil man spare nok strøm til å dekke strømforbruket i Asker kommune. Det sies ikke noe om hvilke tall man legger til grunn for strømforbruket i Asker, ei heller hvor mye man regner med å spare ved å skru elektriske apparater helt av.
Litt rask hoderegning, med utgangspunkt i folketall og strømforbruk i de to kommuner, skulle indikere at apparater i "stand-by"-modus står for 9 pst. av samlet forbruk i husholdningene, gitt at Oslo er ca. 11 ganger større enn Asker.

Senior energirådgiver i Enova, Frode Olav Gjerstad, sier på Enovas websider (http://www.enova.no/?itemid=3954) at "Norges totale "stand-by"-forbruk estimeres til ca. 392 GWh". Dette tilsvarer i overkant 1 pst. av strømforbruket i husholdningene. Avviket fra tallene i "Himmel og hav"- presentasjonen er dermed betydelig.
Jeg antar at statsråden har betydelig tillit til det arbeidet som gjøres i Enova, og derfor mener det er viktig å avklare hvor avvikene i anslagene ligger.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Olje- og energidepartementet kjenner ikke beregningene som er gjort for å anslå forbruket til "stand-by"-funksjoner i Oslo, som er brukt i foredragsturneen "Himmel og hav".

Enova har beregninger som indikerer et forbruk fra "stand-by"-funksjoner på noe under 400 GWh pr. år. Denne beregningen er imidlertid usikker. Beregningen indikerer samtidig at "stand-by"-funksjonenes forbruk utgjør om lag 1 pst. av husholdningenes elektrisitetsforbruk.

Tilsvarende undersøkelser har blitt gjort i andre europeiske land. I disse landene har en kommet til en høyere andel av elektrisitetsforbruk til "stand-by"-funksjoner. IEA sier for eksempel at forbruket typisk utgjør 5-10 pst. av elektrisitetsforbruket i boliger. En hovedårsak til forskjellen mellom Norge og andre er at en i Norge bruker en større andel elektrisitet til oppvarming slik at "stand-by"-funksjonen vil utgjøre en mindre andel av det samlede elektrisitetsforbruket enn i andre land.