Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1112 (2006-2007)
Innlevert: 29.05.2007
Sendt: 29.05.2007
Besvart: 05.06.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Undersøkelsesgruppa etter raset i Hanekleivtunnelen leverte sin rapport 15. februar 2007, og fremmet en rekke forslag til forbedringstiltak vedrørende planlegging/prosjektering, tunnelbygging, drift og vedlikehold, og kontrollrutiner og regelverk.
Er rutinene ved sikring av tunneler endret i tråd med undersøkelsesgruppas anbefalinger, og i så fall, er det mulig å få en oversikt over hva de endrede tiltakene består i?

Begrunnelse

Raset i Hanekleivtunnelen i julen, de stadige tilbakemeldingene om at det står dårlig til med norske tunneler, bekymringene fra folk i etterkant av raset og henvendelser til meg om at Vegvesenet fortsetter som før, er årsaken til at jeg den 7. mars 2007 stilte et spørsmål i spørretimen om hvilke grep statsråden tar i forhold til den pågående bygging av tunneler. Statsråden svarte:

"Eg har tillit til at dei prosessane som skjer rundt bygging av tunnelar er tilfredsstillande ut frå sikkerheitsomsyn. Ikkje minst etter raset i Hanekleiva og hendingane der må eg understreke at det har vore framført i fleire rundar frå Statens vegvesen at dette skal tilleggjast vekt. Det er ingen grunn til å tru at så ikkje vert gjort."

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg har registrert at representanten Tenden har hatt klare oppfatninger og vurderinger knyttet til flere sider av det arbeidet som har blitt gjennomført etter raset i Hanekleivtunnelen. For meg virker det å være noe motstridende signaler som har kommet, fra representantens uttalelse til Drammens Tidende 24. januar 2007 hvor hun uttalte: "Det er viktig at veimyndighetene nå hiver seg rundt og får dette ordnet raskest mulig. Det holder ikke at det skal være klart før fellesferien, det må gå raskere." - til hennes uttalelse til NTB 28. mai 2007: "Det er grunn til å spørre seg om arbeidsulykken i Hanekleivtunnelen kan skyldes at Samferdselsdepartementet har lagt for stort tidspress på entreprenøren for å få tunnelen ferdig."

For meg og Regjeringen har det, helt siden raset 25. desember 2006, vært aller viktigst å få sikret tunnelene på E18 i Vestfold på en forsvarlig måte og å sørge for at tilsvarende hendelser ikke skal kunne skje igjen, verken på denne strekningen eller andre steder. Dette er et omfattende arbeid som naturlig nok må ta noe tid. Det arbeid som så langt er satt i gang når det gjelder endring av rutiner m.m., er beskrevet i St.prp. nr. 68 (2006-2007) Om ein del saker på Samferdselsdepartementets område. For øvrig vil jeg også vise til mitt brev av 4. juni 2007 til transport- og kommunikasjonskomiteen med svar på spørsmål i tilknytning til Dokument nr. 8:73 (2006-2007). I mitt svar på spørsmålene 3 ii) og 3 iv) gis det en orientering om hvordan saken vil bli behandlet framover.