Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1113 (2006-2007)
Innlevert: 29.05.2007
Sendt: 29.05.2007
Besvart: 05.06.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Stortinget er i ferd med å vedta de siste av foreløpig 12 bompengefinansierte veiprosjekt behandlet under denne regjeringen. I forbindelse med de fleste av prosjektene vil det ble satt opp nye bomstasjoner.
Kan statsråden oppgi investeringssum og rivingssum for bompengeboder for hvert prosjekt samt oppgi hvordan og av hvem bygging og riving finansieres?

Begrunnelse

Prosjektene det gjelder er følgende:
St.prp. nr. 28 (2005-2006) Atlanterhavstunnelen, St.prp. nr. 75 (2004-2005) Bergensprogrammet, St.prp. nr. 2 (2005-2006) Hardangerbroen St.prp. nr. 38 (2005-2006) Finnfast, St.prp. nr. 78 (2005-2006) Langåker-Bommestad, St.prp. nr. 80 (2005-2006) Rv 306 Kirkebakken-Re grense, St.prp. nr. 8 (2006-2007) Utgårdskilen, St.prp. nr. 35 (2006-2007) Rv 255 Jørstad-Segalstad, St.prp. nr. 41 (2006-2007) Ny Kråkerøyforbindelse, St.prp. nr. 61 (2006-2007) Veipakke Salten og St.prp. nr. 57 (2006-2007) Haugalandet.
Jeg peker spesielt på at spørsmålet også omfatter rivingskostnader. Jeg tar det som selvsagt at bompengeinnkreving avsluttes når de omtalte prosjekter er finansiert gjennom bompenger. Jeg går derfor ut fra at både kostnader knyttet til oppføring og senere riving er kjent og kan oppgis.
Om det er spesielle innkrevings/administrasjonsutgifter knyttet til St.prp. nr. 33 (2006-2007) Revidert Tromsø ber jeg også om å få oppgitt dette.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Kostnadene ved etablering av bomstasjoner inngår i finansieringsplanen for det enkelte prosjekt. Forutsatte kostnader til etablering av bomstasjoner i tilknytning til de prosjektene som er listet opp i begrunnelsen til spørsmålet, følger av tabell 1. Tallene i tabellen er basert på kostnader som danner grunnlaget for den enkelte stortingsproposisjon.

I tillegg til de 11 prosjektene det vises til i begrunnelsen til spørsmålet, har jeg tatt med prosjektet rv 55 Fatlaberget som ble lagt frem mai 2006. Jeg har også tatt med utvidelse av eksisterende bompengeordninger i Trondheim og Kristiansand. Disse er, i likhet med prosjektet Fv 742 Utgårdskilen, forlengelse av eksisterende bompengeordninger hvor det ikke settes opp noen nye bomstasjoner.Tabell 1

Prosjekt Antall nye bomstasjoner Etableringskostnader i (mill. kr)

Rv 64 Atlanterhavstunnelen 1 4 (05-kr.)

Bergensprogrammet - revidert opplegg 5 20 (05-kr.)

Rv 7/rv 13 Hardangerbrua 1 15 (05-kr.)

Rv 519 Finnfast 1 4 (06-kr.)

E18 Langåker - Bommestad 3 40 (06-kr.)

Rv 306 Kirkebakken - Re grense 1 9 (06-kr.)

Fv 742 Utgårdskilen 0 -

E6 Trondheim - Stjørdal med Nidelv bru 0 -

Utvidelsen av innkrevingen Kristiansand 0 -

Rv 55 Fatlaberget 1 4,5 (06-kr.)

Rv 255 Jørstad - Segalstad bru 2 14 (07-kr.)

Rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse 2 12 (07-kr.)

Vegpakke Salten 2 12 (07-kr.)

Haugalandspakken 9 42 (07-kr)Kostnadene ved riving av bomstasjonene, inkl. istandsetting av bomstasjonsområdet etter riving, dekkes med bompenger, i tråd med forutsetningene i standardavtalen for bompengeprosjekter. Kostnadene vil blant annet være avhengig av om innkrevingen skjer helautomatisk, manuelt, ved bruk av myntautomater eller ved kombinasjoner av ulike innkrevingsformer. Erfaringsmessig ligger rivingskostnadene på 0,5-2,5 mill. kr pr. bomstasjon og utgjør følgelig en svært liten andel av det totale bompengebidraget. Detaljerte kostnadsoverslag utarbeides når innkrevingsperioden nærmer seg slutten, og innkrevingen avsluttes først når det er sikret at bompengeselskapets forpliktelser blir innfridd. Eventuelle overskytende midler disponeres til veginvesteringer i det området bompengene er innkrevd, i tråd med forutsetningene i standardavtalen.

Utvidelsen av Tromsøpakke 2 medfører ingen endringer i innkrevings-/administrasjonsutgiftene.

Jeg vil gjøre oppmerksom på at det ble fremmet en rekke bompengeprosjekter av den forrige regjeringen. I tabell 2 følger en liste over alle bompengeprosjekter som ble vedtatt i stortingsperioden 2001-2005.Tabell 2

Prosjekt St.prp. nr Vedtatt

E39 Jektevik-Sandvikvåg (over Stord) St.prp. nr. 1 (2001-2002) Desember 2001

E134 Rullestadjuvet St.prp. nr. 1 (2001-2002) Desember 2001

E39 Teigen-Bogen St.prp. nr. 1 (2001-2002) Desember 2001

E6 Den nye Svinesundsforbindelsen St.prp. nr. 68 (2001-2002) Juni 2002

Ryfylkepakka - planlegging St.prp. nr. 1 Tillegg nr 2 (2002-2003) Desember 2002

Rv 9 Setesdal St.prp. nr. 50 (2001-2002) Mars 2002

Listerpakka (ekskl OPS-prosjektet Handeland - Feda) St.prp. nr. 60 (2001-2002) Mai 2002

Rv 661 Digernes - Straume St.prp. nr. 50 (2001-2002) Mars 2002

Bergensprogrammet St.prp. nr. 76 (2001-2002) Desember 2002

Rv 4 Ny bompengeordning for rv 4 Raufoss St.prp. nr. 78 (2002-2003) November 2003

Tønsbergpakken St.prp. nr. 38 (2002-2003) Januar 2003

E18 Kopstad - Gulli St.prp. nr. 78 (2002-2003) November 2003

Rv 45 i Gjesdal St.prp. nr. 67 (2002-2003) Juni 2003

Trondheimspakka St.prp. nr. 67 (2002-2003) Juni 2003

Rv 544 Halsnøysambandet St.prp. nr. 84 (2002-2003) November 2003

Rv 2 Kløfta - Nybakk St.prp. nr. 47 (2003-2004) Mai 2004

Tromsøpakke 2 St.prp. nr. 62 (2003-2004) Juni 2004

Rv 546 Austevollbrua (Hundvåkøy-Huftarøy) St.prp. nr. 30 (2004-2005) Desember 2004

Rv 680 Imarsundprosjektet

St.prp. nr. 69 (2003-2004) Juni 2004

E18 Grimstad - Kristiansand - gjennomføring av OPS-prosjekt St.prp. nr. 33 (2004-2005) Februar 2005

E18 Bjørvikaprosjektet

St.prp. nr. 50 (2004-2005) Juni 2005