Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1115 (2006-2007)
Innlevert: 29.05.2007
Sendt: 30.05.2007
Besvart: 01.06.2007 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Vil statsråden sørge for at det foretas rutinemessig sjekk av etterforskere i STRASAK, at ingen etterforsker tidligere kollegaer og at polititjenestemenn automatisk tas ut av tjeneste i forbindelse med etterforsking av dødsfall i forbindelse med gjennomgangen av spesialenheten for politisaker?

Begrunnelse

Den såkalte "Obiora-saken" hvor norsk-nigerianske Eugene Obiora døde under politipågripelse har aktualisert en rekke spørsmål vedrørende Spesialenheten for politisakers evne til å behandle denne type saker på en objektiv måte. Statsråden har varslet at Spesialenheten skal evalueres. En del forhold kan imidlertid avklares allerede nå, med sikte på å øke den brede tilliten som denne enheten er avhengig av, slik som at det foretas rutinemessig sjekk av etterforskere i STRASAK, at ingen etterforsker tidligere kollegaer og at polititjenestemenn automatisk tas ut av tjeneste i forbindelse med etterforsking av dødsfall.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg vil innledningsvis bemerke at det er viktig at hele befolkningen har tillit til politiet, og jeg ønsker derfor en evaluering av Spesialenheten, slik at tilliten til norsk politi skal bli best mulig. Jeg vil også understreke at jeg er opptatt av å sikre trygghet og rettssikkerhet for alle i Norge.

Stortingsrepresentanten stiller spørsmål ved om ansatte i Spesialenheten for politisaker kan bli satt til å etterforske tidligere kollegaer. Jeg vil i den forbindelse vise til reglene om habilitet som følger av straffeprosessloven § 60 flg. Disse bestemmelsene omfatter påtalemyndighetens tjenestemenn og andre som handler på vegne av påtalemyndigheten, for eksempel underordnede polititjenestemenn. Jeg mener at dagens regler ivaretar det viktige hensynet til habilitet, også for ansatte i Spesialenheten for politisaker.

Stortingsrepresentanten tar også opp spørsmålet om polititjenestemenn automatisk bør tas ut av tjeneste i forbindelse med at de blir etterforsket av Spesialenheten for politisaker på bakgrunn av dødsfall som følge av tjenesteutøvelse. I henhold til tjenestemannsloven § 16 kan en tjenestemenn med øyeblikkelig virkning fjernes midlertidig fra sin stilling, suspenderes, når det er grunn til å anta at vedkommende har gjort seg skyldig i atferd som kan føre til avskjed etter § 15. Vedtak om at en tjenestemann skal suspenderes treffes av tilsettingsmyndigheten. Dette er regulert i personalreglementet for politidistriktene, politiets særorganer (eksklusivt den sentrale enhet for politiets sikkerhetstjeneste) og Grensekommissariatet. Det kreves en individuell vurdering som må foretas av ansvarlig politimester. Som alternativ til suspensjon kan tjenestemenn som nevnt i § 16 nr 4 midlertidig overføres til "annen, mindre betrodd tjeneste". Etter tjenestemannsloven § 14 kan en tjenestemann ilegges ordensstraff som en disiplinærforføyning for overtredelse av tjenesteplikter mv. eller utilbørlig atferd i eller utenfor tjenesten.

Etter min vurdering er reglene i tjenestemannsloven § 14 og § 16 tilstrekkelige, og jeg ønsker ingen endringer av tjenestemannsloven eller politiloven slik at det innføres regler om at en tjenestemann automatisk tas ut av tjeneste i saker der en politibetjent er under etterforskning.

Avslutningsvis vil jeg opplyse om at Spesialenheten for politisaker vil få direkte datatilgang til både STRASAK og SSP i løpet av sommeren 2007.