Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1116 (2006-2007)
Innlevert: 29.05.2007
Sendt: 30.05.2007
Besvart: 13.06.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Bruk av vannemulgert diesel ("hvit diesel"), som produseres ved blanding av vanlig drivstoff med vann og ev. emulgator og urea, kan redusere utslipp av CO2, røyk, sot, partikler, CO og NOx grunnet bedre forbrenning. Drivstoffet skal kunne brukes på motorer og fyrkjeler uten tilpasninger.
Vil Regjeringen ta initiativ for å utrede dette nærmere, stimulerer til økt bruk av slikt drivstoff, iverksette pilotprosjekt eller andre tiltak som dermed kan redusere utslippene fra transportsektoren lokalt og nasjonalt?

Begrunnelse

Eco Energy Holding AS (www.eco.as) har rettighetene til en patentert prosess for blanding av vann og olje eventuelt sammen med emulgator og urea som gir drivstoffet vesentlig bedre miljøegenskaper ved bruk.
Vegdirektoratet har utført en test av drivstoffet i regi av Marintek, som viser at utslipp av CO2 gikk ned med 1-2 pst., CO ned med 26 pst., NOx-utslipp ned med 11 pst., utslipp av uforbrente bitumen partikler 62 pst. og en markert reduksjon av utslipp av sot og røyk (71 pst.). Ifølge selskapet viser tester fra Italia at drivstoffet har positiv effekt både på gamle og nye moderne motorer.
En ytterligere uttesting og lansering av denne type drivstoff kan dermed gi miljøgevinster. Å få til dette raskt forutsetter imidlertid at det brukes virkemidler som får frem lokale pilotprosjekter og som enten stimulerer eller tvinger frem en økt bruk av slikt drivstoff.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Regjeringen legger vekt på å få redusert forurensende utslipp fra samferdselssektoren og å motivere til valg av lavutslippsbiler. Regjeringen har blant annet satt i gang et større arbeid med å legge om bilavgiftene i en mer miljøvennlig retning, og det er gitt fritak for CO2-avgift og enkelte andre særavgifter for forskjellige typer biodrivstoff.

Det er også bevilget betydelige FoU-midler til forskningsprogrammet RENERGI i regi av Norges forskningsråd, som omfatter fremtidens rene energisystemer, bl.a. for transportsektoren. Hovedfokus her er lagt på miljøvennlig transportteknologi, hydrogen, biodrivstoff og annen fornybar energi.

For øvrig vil ulike drivstofftyper måtte tilfredsstille internasjonale krav til drivstoffkvalitet, og bilprodusentene må også trekkes inn i forhold til garantier mht. motorer og komponenter i drivstoffsystemet.