Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1118 (2006-2007)
Innlevert: 29.05.2007
Sendt: 30.05.2007
Besvart: 06.06.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Ifølge utviklingssjef i Jernbaneverket, Øyvind Rørslett (Smaalenenes Avis 29. Mai 2007), er arbeidet med Ski stasjon kommet for langt til at en påkobling av Østre linje på Ski stasjon er aktuell. Rørslett peker imidlertid på muligheten for en kobling mellom Østfoldbanen og Follobanen nord for Ski, slik at tog både fra Østre og Vestre linje kan benytte det nye sporet mot Oslo. I dagens planverk er en slik kobling ikke lagt inn.
Vil statsråden ta initiativ til at tog fra Østre linje kan kobles på det nye sporet?

Begrunnelse

Et godt togtilbud er avgjørende for bosetting og næringsutvikling i indre Østfold. Det er mange som pendler til og fra Oslo, men på grunn av flaskehalsen på linjen mellom Oslo og Ski, oppstår ofte store forsinkelser. Det er fare for at stadig flere pendlere vil benytte andre transportmidler som buss eller bil dersom jernbanetilbudet ikke forbedres.
I de eksisterende planene for utbyggingen av strekningen Ski-Oslo og Ski stasjon er Østre linje ikke planlagt tilkoblet det nye sporet mellom Ski og Oslo. Togene fra indre Østfold skal ifølge dagens planer også i framtiden benytte sporene til lokaltogene mellom Ski og Oslo. Dersom en kobling mellom Østfoldbanen og Follobanen nord for Ski gjennomføres, vil også indre Østfold kunne nyte godt av det nye sporet mellom Ski og Oslo, noe som vil gi en stor forbedring i forhold til dagens togtilbud mellom indre Østfold og Oslo.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Forholdene for Østfoldbanen, østre linje, ble grundig vurdert i forbindelse med utformingen av ny sporplan for utbyggingen av Ski stasjon og har vært lagt ut på høring i flere omganger (både i forbindelse med reguleringsplan for Ski stasjon og kommunedelsplan for dobbeltsporets innføring på Ski stasjon). Man har kommet fram til at det må legges til rette for en kapasitetssterk sporforbindelse som muliggjør kjøring fra Østfoldbanen, Vestre linje til nytt dobbeltspor som planlegges mellom Oslo-Ski (her kalt Follobanen). Muligheten for at togtrafikken på Vestre linje kan kobles til det nye dobbeltsporet slik at det legges til rette for effektive vendemuligheter for lokaltogene, må vurderes opp mot Østre linjes tilknytning til det nye dobbeltsporet. Siden togtrafikken på Vestre linje er langt høyere enn på Østre linje, er det i forliggende planer lagt opp til å føre det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski inn på vestsiden av Ski stasjon. Dette gir muligheter for at togtrafikk på Vestre linje som ikke skal stoppe på Ski stasjon, kan passere stasjonen med størst mulig hastighet. Dersom Østre linje skal tilkobles det nye dobbeltsporet inne på Ski stasjon, vil dette hindre annen trafikk både på det nye dobbeltsporet og på eksisterende linje ved at det må gjennomføres nødvendige krysninger av togtrafikken. Dette vil i tilfelle legge beslag på mye kapasitet for togframføring på Ski stasjon og redusere nytten av den planlagte utvidelsen av stasjonen.

Jernbaneverket legger opp til at Østre linje vil få en direkte innføring til østre sporgruppe på Ski stasjon som knyttes til eksisterende trasé for lokaltogtrafikken i nordenden av Ski stasjon. Ved overføring av togtrafikken som ikke stopper på Ski stasjon (regiontog og utenlandstog) til det nye dobbeltsporet, vil dagens trasé mellom Oslo og Ski få langt bedre kapasitet for framføring av tog enn den har i dag. Dette gir muligheter for å kunne sette inn flere tog til og fra Østfoldbanen, østre linje med redusert reisetid og bedre regularitet og punktlighet i togtrafikken.

Jernbaneverket er nå i ferd med å revurdere foreliggende traséplan for nytt dobbeltspor Oslo-Ski bl.a. på bakgrunn av vedtak fra Oslo kommune som medfører at Hauketo utgår som knutepunktstasjon og diskusjoner omkring plasseringen av Kolbotn stasjon. Jernbaneverket vil i denne sammenheng se på om det valgte konseptet er fleksibelt og framtidsrettet nok både i forhold til stasjonstilknytninger og når det gjelder samspill og sporforbindelser mellom eksisterende jernbanetrasé og det nye dobbeltsporet som planlegges mellom Oslo og Ski. Jeg har fått opplyst at Jernbaneverket i denne forbindelse også vil se på muligheten for og hva det koster å etablere en sporforbindelse mellom eksisterende østfoldbane og det nye dobbeltsporet nord for Ski stasjon, på strekningen mellom Ski og Vevelstad. En slik sporsammenkobling er ikke tatt med i foreliggende planløsning.

Jeg synes det er riktig at Jernbaneverket ser på muligheten for en sporsammenkobling mellom eksisterende trasé på Østfoldbanen og det nye dobbeltsporet som planlegges mellom Oslo og Ski. Om det er aktuelt å foreta en slik sammenkobling, kan en først ta stilling til når Jernbaneverket har foretatt nærmere markedsundersøkelser og om det er behov for økt togtrafikk til og fra Østfoldbanen, østre linje, utover frigitt kapasitet på eksisterende jernbanetrasé, sammenholdt med hva det koster å bygge et slikt sammenkoblingsspor.