Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1122 (2006-2007)
Innlevert: 30.05.2007
Sendt: 31.05.2007
Besvart: 12.06.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): I spørretimen 7. mars i år svarte statsråden undertegnede at drift ved Sandefjord sykehus er et statlig ansvar via helseregion/helseforetak.
Med bakgrunn i begrunnelsen nedenfor, kan statsråden bekrefte eller avkrefte at eksempelvis Sandefjord kommune kan påregne direkte bevilgninger til forsøksdrift eller ordinær drift av et sykehus i kommunal regi uten avtaler eller økonomisk samarbeid med helseforetak/helseregion, og at man stilles fritt til selv å definere innholdet i et slikt sykehustilbud?

Begrunnelse

Bakgrunnen for spørsmålet er at statsråden i spørretimen 7. mars i år på spørsmål fra undertegnede svarte at fremtidig drift ved Sandefjord sykehus var et statlig ansvar/ansvar for helseforetak og helseregion. Statsråden svarte videre at hun var generelt positiv til samarbeidsprosjekter mellom regionale helseforetak og kommunehelsetjenesten, også til en slik prosess i Sandefjord. Slik prosess foregår nå.
Det hersker imidlertid stor lokalpolitisk usikkerhet om hvilket innhold et slikt prosjekt kan ha og ikke minst om hvordan finansieringen av et slikt samarbeid kan foregå.
Spørsmålet reises derfor for å få en prinsipiell avklaring om hvorvidt Regjeringen vil benytte de regionale helseforetak/helseregionen som styringsredskap og som finansieringskanal for denne typen prosjekter. Eller om man ser for seg at forsøksprosjekter lokalt i kommuneregi som i Sandefjord kan rammefinansieres direkte til kommunen som særbevilgninger og at kommunene kan stilles fritt også til å definere innholdet i tjenestene. Slik at man f.eks. kan reetablere med direkte statlig finansiering de lokalsykehusfunksjoner som i dette tilfelle SiV har måttet fase ut etter en overordnet styring.
Sykehusomlegginger og endret tilbud slik det har vært flere av i Vestfold, opptar selvsagt befolkningen sterkt. Da er det viktig at lokalpolitikerne er lojale i forhold til de vedtak som fattes av helseforetakenes og regionenes styringsorganer innenfor de økonomiske rammer som sykehuseieren setter.
Men det er også viktig at befolkningen får sikkerhet om hva de fremtidige tilbudene har muligheter for å kunne bli i lokalsamfunnet. Ikke minst gjelder dette hvilket arbeidsrom lokalpolitikere har til alternative løsninger i tråd med hva befolkningen optimalt ønsker seg av sykehustilbud i nærmiljøet.
Ønsker som sjelden er på linje med de innholdstilbud som defineres av sykehuseierens egne styringsorganer.
Eksempelvis er det som nevnt slik at ønskene fra befolkningen i Sandefjord er lokalsykehusfunksjoner av den type som SiV har måttet fase ut. Det er derfor svært viktig at den ansvarlige statsråd kan si noe om hvilket handlingsrom for innhold i et kommunalt drevet sykehus som kan bestemmes av lokalpolitikerne og hvilken finansiering som kan stilles til rådighet for kommunen og om man kan forutsette at finansieringen kan gå direkte til kommunen utenom styringen fra helseregion og helseforetak.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Først og fremst vil jeg understreke det jeg sa i spørretimen 7. mars i år, nemlig viktigheten av at pasienter får et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud. Denne regjeringen arbeider for å sikre en god samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og de kommunale tjenestene.

Spesialisthelsetjenesteloven fastslår at de regionale helseforetakene har ansvaret for å sikre nødvendige spesialisthelsetjenester til de som bor i helseregionen. I henhold til den samme loven kan helsetjenesten ytes av de regionale helseforetakene selv, eller ved at de inngår avtale med andre tjenesteytere. Midlene til å utøve dette ansvaret får de regionale helseforetakene gjennom budsjettrammer som vedtas i Stortinget. Det stilles klare krav og vilkår til bruk av disse midlene når de tildeles formelt til de regionale helseforetakene gjennom mitt departement. På samme måte vil de regionale helseforetakene, hvis de inngår avtale med andre tjenesteytere - definere oppdrag og gi klare føringer knyttet til bruk av midler.