Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1125 (2006-2007)
Innlevert: 31.05.2007
Sendt: 31.05.2007
Besvart: 12.06.2007 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Fra 1. juni 2007 blir politiet i større grad enn tidligere underlagt arbeidsmiljøloven mht. arbeidstidsbestemmelser. Dette skyldes et EU-direktiv. Konsekvensene for norsk politi blir blant annet at det kreves mer hviletid. Personlig er jeg opptatt av de konsekvenser dette vil ha for publikum og etaten. Jeg vil derfor vite om dette kan få direkte følger for publikum mht. utrykningstid og om Justisdepartementet har gjort noen beregninger av hvor mange flere politifolk man trenger for å kompensere for innføringen?

Begrunnelse

Arbeidstidsbestemmelser skal man ha stor respekt for. Samtidig er det viktig at man ser hvilke konsekvenser innføring av nye bestemmelser får for de respektive etater. Denne henvendelsen gjelder i hvilken grad politiet nå blir berørt og hvordan dette kan "ramme" publikum.
Allerede nå ser vi at det er tilfeller hvor befolkingen ikke får den nødvendige oppfølging, og personlig er jeg redd for at dette kan bli enda verre etter 1. juni 2007. Jeg ser derfor frem til statsrådens svar med stor interesse.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Regjeringen har foreslått å styrke politiet med 77 mill. kr i Revidert nasjonalbudsjett for 2007. Dette kommer i tillegg til de styrkinger Regjeringen allerede har gjort i forbindelse med 2006- og 2007-budsjettet, i motsetning til forrige regjering som foreslo å kutte budsjettet på politiets område i 2006. For å sikre en langsiktig satsing på politiet, er studentopptaket i 2007 økt til hele 432 studenter.

Politidirektoratet opplyser at bakgrunnen for de nye bestemmelsene er de endringer som skjedde i arbeidsmiljøloven 17. juni 2005. Endringene har igjen sin bakgrunn i implementering av det såkalte arbeidsdirektivet fra EU. Den nye loven setter klare rammer for hvor mye ansatte kan arbeide innenfor en 24 timers periode. Loven oppstiller også et annet vern om de arbeidsfrie periodene enn tidligere, blant annet skal den enkelte arbeidstaker være sikret en arbeidsfri periode på minst 11 timer i hver 24 timers periode.

Politidirektoratet og de ansattes organisasjoner har innenfor den adgang loven gir, fremforhandlet arbeidstidsbestemmelser som gir unntak fra lovens hovedregler. Første trinn i oppfølgingen av loven ble forhandlet fram i arbeidstidsbestemmelser (ATB) i 2005 med midlertidige unntaksbestemmelser. Unntaksbestemmelsene er nå forhandlet på nytt og har fått en utvidelse hva gjelder unntak fra loven og gjelder fra 1. juni 2007 og til og med 31. desember 2007 og videre for ett år om gangen om ikke en av partene sier den opp med minst 3 måneders varsel. Unntaksbestemmelser har vært avgjørende for politiets muligheter til å kunne utføre både nødvendig beredskapstjeneste og påkrevd operativ tjeneste i politidistriktene. Blant annet er det avtalt at reservetjeneste (beredskapsvakt) kan utføres i den arbeidsfrie perioden. Videre er det avtalt at den enkelte arbeidstaker under spesielle omstendigheter kan ha kortere arbeidsfrie perioder enn lovens hovedregel. Slik Politidirektoratet ser det, er de nye bestemmelsene et bedre grunnlag for utførelsen av polititjenesten enn om lovens hovedregel skulle vært lagt til grunn.

De nye arbeidstidsbestemmelsene trådte i kraft 1. juni 2007. Det er derfor på det nåværende tidspunkt ikke mulig å ha en fullstendig oversikt over budsjettmessige (økonomi og personell) konsekvenser som endringen i arbeidsmiljøloven i 2005 vil føre til. Politidirektoratet opplyser at endringene vil innebære utfordringer særlig for distrikter med store avstander og små tjenesteenheter. Spesielt vil kravet til hvileperioder medføre behov for utvidet vaktsamarbeid fordi det er nødvendig med økt antall tjenestemenn for å fylle en tjenesteliste.

Bestemmelsene vil være noe av vurderingsgrunnlaget i det pågående arbeidet med å utrede behovet for tilgang på personell i politi- og lensmannsetaten frem til 2015. Som kjent er dette arbeidet en oppfølging av Stortingets behandling av St.meld. nr. 42 (2004-2005) Politiets rolle og oppgaver.

For øvrig vil jeg gjøre oppmerksom på at regjeringen har foreslått å styrke politiet med 77 mill kr i revidert nasjonalbudsjett for 2007. Dette kommer i tillegg til de styrkinger regjeringen allerede har gjort i forbindelse med 2006- og 2007-budsjettet, i motsetning til forrige regjering som foreslo å kutte budsjettet på politiets område i 2006. For å sikre en langsiktig satsing på politiet, er studentopptaket i 2007 økt til hele 432 studenter.