Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1126 (2006-2007)
Innlevert: 31.05.2007
Sendt: 31.05.2007
Besvart: 06.06.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Trafikal opplæring har i mange år vært et viktig deltema i den norske skolen. Mange ungdommer har bl.a. tatt "mopedlappen" som en del av undervisningen. Ved innføring av Kunnskapsløftet er muligheten til valg av praktiske fag fjernet til fordel for andre teorifag. Det har rammet mopedføreropplæringen.
Er dette et klart og bevisst valg fra statsrådens side, og hvilke negative konsekvenser ser statsråden ungdom kan utsettes for som en konsekvens av dette?

Begrunnelse

Altfor mange ungdommer skades årlig i trafikken. Skolen har derfor, sammen med foreldre og andre, hatt en vesentlig rolle i å gi ungdom trafikale ferdigheter for å søke å unngå trafikkulykker. Mopedføreropplæring har vært blant de mest populære å delta i, og mange steder har det vært et godt og konstruktivt samarbeid mellom etater som Trygg Trafikk, Politiet og andre. Felles mål har vært å forhindre at unge drepes og skades i trafikken.
I den nasjonale trafikksikkerhetsplanen er gjennomføring av trafikalt grunnkurs nevnt flere steder som programfag i det offentlige skoleverket. Problemet et at det pr. i dag ikke gjennomførbart.
Jeg ser derfor frem til statsrådens svar.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Da Stortinget behandlet Innst. S. nr. 268 (2003-2004) til St.meld. nr. 30 Kultur for læring (2003-2004), sluttet Stortinget seg til at innføring av programfag til valg ville bidra til en bedre tilpasset opplæring og gi rom for praktiske aktiviteter eller fordypning samtidig som grunnskole og videregående opplæring skulle knyttes bedre sammen. Komiteen uttalte også at faget måtte få et tilstrekkelig omfang.

Ved fastsettingen av ny fag- og timefordeling for Kunnskapsløftet ble det fra og med skoleåret 2006/07 besluttet at timerammen for programfag til valg skal være 113 timer à 60 min. på ungdomstrinnet. I skoleårene 2006/2007 og 2007/2008 gis det som alternativ til programfag til valg mulighet for å videreføre "skolens og elevenes valg" på ungdomstrinnet innenfor den fastsatte timerammen for programfag. Programfag til valg blir obligatorisk fra og med skoleåret 2008/2009. I perioden fram til faget blir obligatorisk, gjennomføres det systematiske utprøvinger av programfag til valg.

Gjennom opplæringen i programfag til valg skal elevene få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike utdanningsprogrammene i videregående opplæring. Hensikten med å innføre dette faget er å gi elevene valgmuligheter, som igjen skal kunne bidra til økt engasjement og gode forutsetninger for valg av utdanningsprogram i videregående opplæring.

Kunnskapsløftet har på denne måten ikke begrenset elevenes valgmuligheter eller skolenes mulighet til å tilby fag som er praktisk rettet for å bli kjent med aktuelle utdanningsprogram og programområder i videregående opplæring. Selve læreplanen for programfag til valg skal utarbeides på lokalt nivå. Den skal baseres på retningslinjene for lokal utarbeiding av læreplan for programfag til valg og ta utgangspunkt i utdanningsprogrammene for videregående opplæring og tilpasses ungdomstrinnets nivå. Programfag til valg skal ikke tilsvare eller være lik kompetansemålene i læreplaner for videregående opplæring, og er derfor ikke kompetansegivende i forhold til videregående opplæring.

Det er opp til skolen å bestemme hvordan opplæringen i faget skal organiseres og tilrettelegges slik at elevene lærer best mulig. Som eksempel på muligheter for praktisk tilrettelegging kan utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon nevnes, hvor ett av formålene for programfagene er å bidra til trygg bruk av kjøretøy, trafikksikkerhet og ivaretakelse av helse og miljø. I tillegg er feilsøking, reparasjon og vedlikehold viktige arbeidsområder for blant annet programområde for kjøretøy. Å bruke moped for å få erfaring med arbeidsmåter, oppgaver og innhold fra videregående opplæring, kan være én innfallsvinkel. Faget kan imidlertid ikke benevnes trafikal opplæring, som representanten Jan Arild Ellingsen etterlyser, men må hjemles i struktur og læreplanverk for videregående opplæring.

Jeg vil følge innføringen og resultatet av utprøvingen av programfag til valg nøye, og ev. justere retningslinjene for faget før det innføres for alle elever fra og med skoleåret 2008/2009.