Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1145 (2006-2007)
Innlevert: 04.06.2007
Sendt: 04.06.2007
Besvart: 12.06.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Norske politimyndigheter bør være tilstrekkelig godt nok informert om endringer i utlendingsforskriftene, slik at utlendingen som søker arbeids- og oppholdstillatelse, får riktig informasjon fra politiet.
Dersom utlendingen får feilaktig eller manglende informasjon og dermed ikke følger riktig fremgangsmøte ved søknaden, bør ikke dette tas med i vurdering av saker som avslås på formelt grunnlag fordi søkeren ikke har fulgt riktig fremgangsmåte ved søknaden, jf. eksempel i begrunnelse?

Begrunnelse

For søkere som oppholder seg i Norge på visumbesøk, ble det fra 1. oktober 2006 ikke lenger anledning til å søke om familieinnvandring med ektefelle eller samboer i Norge. Likevel har utlendinger som oppfyller disse kriterier kort tid etter forskriftsendringen søkt arbeids- og oppholdstillatelse fra Norge, uten at politiet har gjort dem oppmerksomme på at dette ikke er mulig. Da kan det føles urimelig når de etter mange måneders behandlingstid får avslag på formelt grunnlag med beskjed om å forlate landet.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Det er avgjørende at utlendingsmyndighetene er godt nok informert om gjeldende regelverk til at de kan gi riktig informasjon til personer som søker om tillatelser etter utlendingsloven. Her er jeg helt enig med representanten Tørresdal.

Jeg kjenner ikke konkret til situasjoner som de Tørresdal nevner i sitt spørsmål. Etter vanlig prosedyre ble det forut for ikrafttredelsen 1. oktober 2006 utformet et rundskriv med informasjon om endringene. Dette rundskrivet ble sendt til hele utlendingsforvaltningen, inkludert Justisdepartementet og Politidirektoratet. Det forutsettes at etatene gjør seg kjent med den informasjonen som gis om endringer i regelverket.

Jeg ba senest i mars i år Utlendingsdirektoratet om å forsikre seg om at endringene i utlendingsforskriften § 10 blir fanget opp og forstått av politiet og utenriksstasjonene.

Jeg forstår det imidlertid slik at de situasjonene representanten Tørresdal viser til, har inntruffet kort tid etter at forskriftsendringene trådte i kraft. Det er vanskelig å utelukke enkelte utslag av usikkerhet rundt regelverksendringer den første tiden etter at nye regler har trådt i kraft.

Det følger av utlendingsforskriften § 10 femte ledd at når "sterke rimelighetsgrunner" tilsier det, kan det gjøres unntak fra kravet om at første gangs arbeids- eller oppholdstillatelse må være gitt før innreise. Dette er en skjønnsmessig unntaksregel som er ment å fange opp særlige forhold som vesentlig avviker fra det som er tilfellet for andre søkere. Dersom det kan sannsynliggjøres at feilaktig eller mangelfull informasjon fra utlendingsmyndighetene har vært en direkte foranledning til at en søknad fremmes på uriktig måte, kan det være et moment i vurderingen av om det foreligger "sterke rimelighetsgrunner" som taler mot å avslå søknaden på formelt grunnlag. Dette er imidlertid forhold som må vurderes konkret i det enkelte tilfellet. Som Tørresdal er kjent med, kan ikke jeg som statsråd gripe inn i enkeltsaker.