Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1133 (2006-2007)
Innlevert: 31.05.2007
Sendt: 01.06.2007
Besvart: 11.06.2007 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Utviklingen rundt mediefriheten og eiendomsrett i Venezuela er bekymringsfull. Nylig ble en myndighetskritisk tv-kanal stengt. Norske interesser har blitt rammet gjennom myndighetenes nasjonaliseringsprosess av oljefelt.
Mener utenriksministeren fortsatt at man i Venezuela ikke gjennomfører en nasjonalisering av virksomheter, men at det bare handler om "overtakelse av aksjemajoriteter"?

Begrunnelse

Det vises til utenriksministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 997, datert 3. mai 2007, hvor undertegnede tar opp situasjonen mellom Statoil og myndighetene i Venezuela. Det hersker ingen tvil om at Venezuelas myndigheter presser oljeselskapene til å oppgi sine posisjoner, og hvor selskap som ikke aksepterer å sette seg til forhandlingsbordet trues med ekspropriasjon av eierskap.
I sitt svar skriver utenriksministeren at det er "ikke snakk om en nasjonalisering i tradisjonell forstand - men en overtakelse av aksjemajoriteten i vedkommende sammenslutninger av selskaper".
Nasjonaliseringsbølgen i Venezuela gjelder ikke bare oljeselskap. NRK-nyhetene kunne nylig melde om at Hugo Chávez møter skarp kritikk fra flere hold for stengningen av den populære kanalen RCTV. Avgjørelsen om å stenge RCTV er klart politisk motivert, og mange hevder kanalen er angrepet på grunn av sin kritiske dekning av hendelser i Venezuela. Chávez truer også andre venezuelanske medier med sanksjoner.
Dette vitner om prosesser som langt fra er demokratiske land verdig, og understøtter at prosessen overfor Statoil er på linje med tradisjonell nasjonalisering.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg vil også vise til mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 1114 fra representanten Skovholt Gitmark om samme tema.

Venezuelas regjering besluttet den 29. mars i år ikke å fornye konsesjonen til TV-kanalen Radio Caracas Televisión (RCTV) da den aktuelle konsesjonen utløp 27. mai. Ikke-fornyelsen av RCTVs konsesjon innebærer at kanalen ikke lenger kan sende over det statlige riksdekkende TV-nettet i Venezuela.

Prinsippet om at tv-konsesjoner må fornyes er nedfelt i Venezuelas konstitusjon og en egen lov om telekommunikasjon. I telekommunikasjonsloven og et presidentdekret er det presisert at en slik konsesjon kan gis for 20 år av gangen.

Selv om beslutningen om ikke å fornye RCTVs konsesjon er fattet på et formelt legalt grunnlag, sender dette et dårlig signal om ytringsfrihetens kår i Venezuela. Det er bekymringsfullt at mangfoldet i den offentlige debatten begrenses og at president Chávez samler mer makt på sine hender. Fra norsk side følger vi nøye med på denne utviklingen i Venezuela og er bekymret over de siste dagers trusler mot også andre TV-stasjoner i landet.

Det er viktig at saken er fremmet for Den inter-amerikanske menneskerettighetskommisjonen, siden denne regionale mekanismen har en viktig funksjon i slike spørsmål.

Regjeringen vil følge opp saken videre i vår kontakt med venezuelanske myndigheter, hvor ytringsfrihet vil være et naturlig tema. Regjeringen legger også vekt på å ivareta norske selskapers interesser i deres investeringer utenlands, og vi forutsetter at venezuelansk lov og internasjonale regler vil bli fulgt og respektert.

Jeg kan legge til at det forhold at RCTV ikke har fått fornyet sin lisens, innebærer i seg selv ingen form for nasjonalisering. Overtakelsen av en del av de utenlandske oljeselskapers eierandeler i tungoljeindustrien i Orinoco-beltet er en separat prosess, som ikke kan knyttes til RCTV og fornyelsen av deres lisens.