Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1134 (2006-2007)
Innlevert: 31.05.2007
Sendt: 01.06.2007
Besvart: 08.06.2007 av utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): En gründer har over lang tid utviklet en såkalt biomembran, som statsråden er gjort kjent med. Biomembranen testes ut en rekke steder, for å dokumentere effekter på vannforbruk og avlinger i landbruket, endringer i jordsmonnets albedo-effekt etc. Resultatene er lovende. Dessverre har norske myndigheter vist liten interesse for potensialet i biomembranen i forhold til bistands-, miljø- og landbruksspørsmål.
Hva vil statsråden gjøre for at myndighetene tester ut biomembranen som et virkemiddel i bistandsarbeidet?

Begrunnelse

Det vises til skriftlig spørsmål nr. 501 (2006-2007) og skriftlig spørsmål nr. 594 (2005-2006). Statsråden har tidligere svart: "Jeg vil derfor be de faginstanser som forvalter det relevante virkemiddelapparatet se nærmere på hvorvidt de problemstillinger representanten tar opp i forhold til biomembranen og dens potensial, ivaretas på en tilstrekkelig god måte innenfor de eksisterende ordningene."
Vedkommende person opplever ikke å ha kommet noen vei i "systemet". Det ville vært fint om statsråden bekrefter hvilke vurderinger som er gjort i saken, og om det er håp for at biomembranen vil vurderes til uttesting.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg har tidligere svart på spørsmål fra representanten Solvik-Olsen om myndighetenes forhold til utvikling av biomembran 26. januar i år og 10. mars i fjor. I mitt siste svar viste jeg til den omfattende offentlige støtten som allerede er gitt til dette produktet, og jeg lovte å be de faginstanser som forvalter det relevante virkemiddelapparatet se nærmere på hvorvidt de problemstillinger representanten tar opp i forhold til biomembranen og dens potensial, ivaretas på en tilstrekkelig god måte innenfor de eksisterende ordningene.

Problemstillingen har vært reist for det nyetablerte Veiledningskontoret for næringsutvikling i sør, og det er min forståelse at Veiledningskontoret har bistått gründeren med råd i den videre prosessen.

I korthet er situasjonen den at norske utviklingsmyndigheter ikke er direkte involvert i utvikling av teknologiske løsninger innenfor landbruket. Dette er blant annet valgt for å forebygge kritikkverdig subsidiering av norske selskaper. Derimot vil det finnes ordninger som kan assistere når testene har vist at produktet svarer til forventningene. Dette omfatter så vel ordninger under Innovasjon Norge for internasjonalisering av norsk næringsliv og Norad for forundersøkelsesstøtte. Jeg er også kjent med at det er søkt om bistand via Miljøverndepartementet. Hvor relevante de ulike ordningene vil være, avhenger, slik jeg tidligere har redegjort for i mine svar, blant annet av om hvorvidt biomembranen vil være å betrakte som et kommersielt produkt eller om dette er teknologi som vil være tilgjengelig for alle uten vederlag.

Til representantens spørsmål om hva jeg vil gjøre for at myndighetene tester ut biomembranen som et virkemiddel i bistandsarbeidet, er svaret at slik uttesting ikke er en myndighetsoppgave. Derimot har vi et apparat til hjelp og støtte når uttestingene er gjennomført og vi kan stole på at produktet har de gunstige effektene som vi er stilt i utsikt. Veiledningskontoret for næringsutvikling i sør er i så måte beredt til å videreføre dialogen med gründeren så snart testene er gjennomført.