Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1135 (2006-2007)
Innlevert: 01.06.2007
Sendt: 01.06.2007
Besvart: 12.06.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Kan statsråden redegjøre for hvordan fødende på Helgeland skal sikres forsvarlig transport under fødsel i forbindelse med sommerstenging av fødetilbud?

Begrunnelse

Helgelandssykehuset HF har i saksnr. 56/2006 fattet vedtak om alternerende stenging av fødeavdelingene ved Mo i Rana og Sandnessjøen samt fødestuene ved Mosjøen og i Brønnøysund i sommer. Som følge av dette får fødende på Helgeland betydelig lengre reisevei, og for enkelte er dreier det seg om en reisetid på flere timer. Ledene fagfolk innenfor fødeselsomsorgen i Helse Nord har advart mot å gjennomføre tiltakene, og uttrykt bekymring for at dette fører til engstelse blant fødende og komplikasjoner under fødselen. Det fremgår av styresaken at fødende i utgangspunktet må gjennomføre transport på rimeligste måte, med ferge, buss eller egen bil. For fødende med lang reisevei, fremstår dette som utrygt og uforsvarlig. Fagfolk har tatt til orde for at transport av fødende over så lange avstander som det her er snakk om bør utføres med ambulansehelikopter.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Stortingsrepresentant Jan Sahl tok opp situasjonen for fødende i Nordland knyttet til sommerstengning av fødeinstitusjoner i spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 962. I mitt svarbrev av 2. mai 2007 presiserte jeg blant annet følgende: De regionale helseforetakene har ansvar for tjenestetilbudet til befolkningen i regionen, noe som i dette tilfellet innebærer at de fødende sikres forsvarlige alternative tilbud. I forbindelse med sommerstengningen må de fødende sikres et forsvarlig tilbud som også gir dem trygghet med hensyn til hva som skal skje når fødselen starter. Jeg er opptatt av at alle berørte parter er godt informert og har formidlet mitt budskap til Helse Nord RHF. Helse Nord RHF har orientert meg om at de har pålagt de aktuelle helseforetakene å bedre informasjonen til hver og en av de fødende.

I forrige uke møtte jeg to gravide kvinner som er berørt av sommerstengning ved Narvik sykehus. De opplyste meg om at de ikke har mottatt slik informasjon. Dette finner jeg kritikkverdig. Jeg har derfor gitt uttrykkelig beskjed til de regionale helseforetakene om at de må sikre at de ansvarlige helseforetakene omgående kontakter de gravide kvinnene som er berørt av sommerstengning. Det skal sikres konkrete avtaler for den enkelte kvinne med hensyn til transport, og evt. behov for følgetjeneste, i samarbeid mellom helseforetaket og kommunen. Jeg har derfor sendt brev, som presiserte dette, til Helse Nord RHF og øvrige regionale helseforetak.

Jeg er, som kjent, opptatt av at alle gravide og fødende skal ha et tilbud av god kvalitet og kontinuitet. Jeg understreker i brevet til de regionale helseforetakene at sommerstengte fødeinstitusjoner representerer en utfordring i denne sammenheng. De fødende skal sikres forsvarlige tilbud, og økonomiske årsaker kan ikke alene være grunnen til at fødeinstitusjoner stenges. Helseforetakene må selvsagt sørge for ferieavvikling, og noen steder kan det være vanskelig å sikre stabil bemanning. Det må gjøres en avveining mellom å få avviklet ferie og samtidig sikre et tilbud av god kvalitet. Jeg har derfor bedt Helse Nord RHF og øvrige regionale helseforetak, på grunn av behovet for kontinuitet for dem som skal føde, å vurdere å gjøre stengningsperioden kortest mulig. Spesielt ber jeg Helse Nord RHF og andre regionale helseforetak, som har lang reisevei til andre sykehus, om særskilt å vurdere begrenset stengningstid.

Når det gjelder spørsmålet om forsvarlig transport for fødende, så opplyser Helse Nord RHF at de har utredet transportbehovet, herunder eventuelt behov for ambulanse; både bil og helikopter. Helse Nord RHF opplyser at kapasiteten på ambulansetransport, for det fåtall av fødende dette vil kunne bli aktuelt for i sommer, er god.