Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:1142 (2006-2007)
Innlevert: 01.06.2007
Sendt: 04.06.2007
Besvart: 11.06.2007 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Mener statsråden at Siemens' korrupsjonsskandaler i utlandet og avsløringene om overfakturering av Forsvaret i Norge medfører en skjerpet aktsomhet overfor dette firmaet ved vurdering av offentlig anbud?

Begrunnelse

Det siste året har det blitt avslørt en rekke skandaler og misligheter i Siemens-konsernet. Siemens fikk tidligere i år 3,2 mrd. kr i bot - den største boten som Europakommisjonen noensinne har gitt for kartellvirksomhet. To tidligere ledere i konsernet ble idømt fengselsstraff for å ha utbetalt bestikkelser. Bestikkelsene skulle sikre Siemens viktige kontrakter. I februar ble en Siemens-rådgiver arrestert etter at det ble avslørt at Siemens hadde utbetalt over 100 mill. kr til fagforeningen i konsernet.
Også i Norge har Siemens opptrådt kritikkverdig, og i fjor vår ble det klart at Siemens Business Services (SBS), et datterselskap av Siemens AS, hadde overfakturert Forsvaret i forbindelse med en kontrakt de har med Forsvaret. SBS er på grunn av dette under etterforskning av Økokrim for mulig korrupsjon og bedrageri.

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Jeg er opptatt av at offentlige myndigheter ikke bare selv opptrer med stor integritet, men at de også gjennom sin anskaffelsesvirksomhet støtter opp under seriøse leverandører og bidrar til å bekjempe misligheter. Den 1. januar 2007 ble regelverket for offentlige anskaffelser styrket på dette området, ved at det ble innført en plikt for oppdragsgivere til å avvise leverandører som en er kjent med er rettskraftig dømt for visse former for økonomisk kriminalitet (for eksempel korrupsjon eller bedrageri). Bakgrunnen for regelen er at det er viktig at det offentlige ikke handler med leverandører som er straffedømt for økonomisk kriminalitet.

Dersom allmenne hensyn gjør det nødvendig å inngå kontrakt med leverandøren, er det likevel mulig å gjøre unntak fra avvisningsplikten. Slike allmenne hensyn kan for eksempel være hensyn til liv og helse, forhindre ødeleggelser på eiendom, eller ivaretakelse av andre viktige samfunnsinteresser.

For andre typer regelbrudd, som for eksempel kartellvirksomhet, gir anskaffelsesregelverket en rett til å avvise leverandøren. Likeledes har oppdragsgiver en rett til å avvise leverandører som for eksempel har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje.

Når det gjelder de forholdene representanten Dørum nevner knyttet til Siemens-konsernet, samt forhold knyttet til andre leverandører hvor det kan foreligge misligheter, forutsetter jeg at offentlige myndigheter følger bestemmelsene i forskrift om offentlige anskaffelser og foretar en forsvarlig vurdering av om de skal avvise vedkommende virksomhet som leverandør.