Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1149 (2006-2007)
Innlevert: 04.06.2007
Sendt: 05.06.2007
Besvart: 12.06.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Det er nå endelig innført statsborgerskapsseremoni, men den er kun frivillig.
Hvorfor vil ikke arbeids- og inkluderingsministeren gjøre det obligatorisk at norsk statsborgerskap tildeles ved seremoni, hvor det gis en erklæring om troskap til riket, og at den nye statsborgeren plikter å følge Norges lover?

Begrunnelse

Det bes også om at man får oversikt over hvor stor andel av våre nye statsborgere som takker ja til statsborgerseremonien, og hvilke land disse kommer fra.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Overgang til norsk statsborgerskap oppleves av mange som en viktig begivenhet som de ønsker å markere. De frivillige statsborgerseremoniene er ment å dekke dette behovet for en høytidelig og verdig markering.

Rettslig sett stiller ikke et avgitt troskapsløfte den nye borgeren annerledes enn om et slikt løfte ikke blir avgitt. Vedkommende vil være like bundet av norske lover og regler som alle andre i Norge. Troskapsløftet kan imidlertid understreke gjensidighetsforholdet mellom staten og borgeren som får statsborgerskap. Dermed vil også høytideligheten under seremonien styrkes.

Dersom deltakelse på seremonier og avleggelse av troskapsløfte skal gjøres til en plikt, bør manglende deltakelse sanksjoneres på en eller annen måte. Det mest nærliggende er da at deltakelse gjøres til et vilkår for å få statsborgerskap. I noen tilfeller haster innvilgelse av statsborgerskap på grunn av forestående reiser, søknadsfrister mv., og det å avvente en seremoni vil medføre forlenget saksbehandlingstid. Dette vil være uhensiktsmessig.

I Ot.prp. nr. 41 (2004-2005) Om lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) foreslo Bondevik II-regjeringen å innføre en frivillig seremoni med et troskapsløfte for nye statsborgere. Under Stortingets behandling av proposisjonen fremmet Ap, SV og Sp forslag om innføring av en frivillig seremoni uten troskapsløfte, jf. Innst. O. nr. 86 (2004-2005). Fremskrittspartiet fremmet forslag om at norsk statsborgerskap skal tildeles ved seremoni, hvor det skal avgis en erklæring om troskap til riket, og at seremoni og erklæring om troskap skulle være obligatorisk. Ingen av forslagene fikk flertall, og forslaget fra Bondevik II-regjeringen om å innføre en frivillig seremoni med et troskapsløfte for nye statsborgere ble vedtatt i tilknytning til behandlingen av statsborgerloven.

I 2006 ble det gjennomført statsborgerseremonier i fem fylker. I 2007 vil alle fylkesmenn gjennomføre slike seremonier. Erfaringen så langt er gode, og mitt inntrykk er at de som har deltatt på seremoniene har opplevd dette som en høytidlig og verdig markering av statsborgerskapet. Jeg ønsker derfor å fortsette med frivillige seremonier som inkluderer avleggelse av troskapsløfte, slik at vi får et godt erfaringsgrunnlag for å vurdere eventuelle endringer i ordningen.

Av de som ble invitert til seremoniene som ble gjennomført i 2006, takket ca. 20 pst. ja, og deltok på seremoni. Informasjon om deres landbakgrunn fremkommer ikke av rapporteringen som så langt er gjennomført. Rapportering for 2007 vil foreligge i starten av 2008 med informasjon om antall deltakere på seremoni og hvor stor andel de utgjør av antall nye statsborgerne totalt. Informasjon om deltakernes landbakgrunn kan eventuelt etterspørres i rapporteringen for 2008.