Skriftlig spørsmål fra Irene Johansen (A) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1150 (2006-2007)
Innlevert: 05.06.2007
Sendt: 05.06.2007
Besvart: 12.06.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Irene Johansen (A)

Spørsmål

Irene Johansen (A): Taxivirksomhet med små båter er omfattet av svært få reguleringer. Erfaringer fra Hvaler tyder på at det er behov for sterkere regulering av denne type virksomhet.
Er statsråden enig i at taxibåtvirksomheten er for dårlig regulert, og vil statsråden ta initiativ til en styrking av krav og regelverk knyttet til dette transportilbudet?

Begrunnelse

Taxibåtene på Hvaler har ved flere anledninger vært involvert i alvorlige ulykker, og det har i enkelte tilfeller forekommet at fører har vært påvirket av alkohol. I den forbindelse har det blitt tydelig at befordring av passasjerer i taxibåt i liten grad reguleres av lov- og regelverk. I hovedsak består reguleringen av sertifisering av båten. Det er derfor også begrensede sanksjonsmuligheter i forhold til brudd på norsk lov.
Sakene har naturlig nok vakt stor oppsikt i lokalmiljøet. Dette ikke minst fordi taxibåtene utgjør en meget viktig del av den befordringstjeneste et øysamfunn som Hvaler er avhengig av. Dette gjelder både for privatpersoner og for kommunale tjenester som hjemmesykepleie.
Jeg er kjent med at Sjøfartsdirektoratet nylig har gjennomført høring på forskriftendringer for passasjerfartøy med inntil 12 passasjerer. En del av bakgrunnen for forskriftsendringen er nettopp vanskeligheter med innplassering i regelverket for taxibåter, sightseeingbåter og båter som brukes til havrafting.
Det er viktig at vi politisk drøfter tiltak som kan bidra til å hindre dramatiske hendelser med disse fartøyene i framtida. Reguleringsmulighetene finnes i dette tilfellet både på Næringsdepartementets og Samferdselsdepartementets virkeområde.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Nærings- og handelsdepartementet har bedt Sjøfartsdirektoratet om å utarbeide en generell forskrift for skip som fører 12 passasjerer og mindre i næringsvirksomhet. Sjøfartsdirektoratet har utarbeidet utkast til forskrift om bygging, sertifisering og operasjon av passasjerfartøy med inntil 12 passasjerer. Utkastet ble sendt på alminnelig høring med høringsfrist 30. april 2007. Sjøfartsdirektoratet foretar nå en grundig gjennomgang av innkomne høringsuttalelser. Nærings- og handelsdepartementet vil deretter bli forelagt saken før regelverket trer i kraft.

Jeg ser det som viktig at det utarbeides et regelverk for små fartøy i næringsvirksomhet, herunder taxibåter. Formålet med det nye regelverket er å forbedre sikkerheten både for passasjerer og de som har sitt arbeid om bord. Regelverket skal gjenspeile den tekniske utviklingen på området tilpasset små fartøy som driver passasjertransport.

Under henvisning til den begrunnelse som er gitt for spørsmålet i brev av 4. juni i år, gjør jeg for ordens skyld oppmerksom på at Lov om sjøfart (sjøloven) av 24. juni 1994 nr. 39 i kap. 6 A regulerer Alkoholpåvirkning, pliktmessig avhold m.m. Det følger av loven § 114 at fører av skip som brukes til passasjertransport i næring, ikke skal nyte alkohol i tjenestetiden. Dette forbudet gjelder også i et tidsrom av 8 timer før tjenesten begynner. Brudd på bestemmelsen er straffebelagt.