Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1154 (2006-2007)
Innlevert: 05.06.2007
Sendt: 05.06.2007
Besvart: 14.06.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Kure Epilepsisenter som besitter 40 års kompetanse på rehabilitering av mennesker med epilepsi, står nå i fare for å bli nedlagt. Det finnes imidlertid noen som ønsker å drive dette senteret videre, men det er usikkert om Helse Sør-Øst fortsatt vil kjøpe plasser.
Vil statsråden sørge for at pasientene ikke skal risikere å stå uten tilbud fra 1. september, og garantere at verken kvaliteten eller antallet rehabiliteringsdøgn reduseres?

Begrunnelse

Norsk Folkehjelp som pr. i dag driver Kure Epilepsisenter ville avvikle sin virksomhet fra 1. juni, men har forlenget denne avtalen med Helse Sør til 1. september. Pasienter, pårørende og ansatte har fremdeles et håp om at dette rehabiliteringsstedet fortsatt skal kunne tilby rehabiliteringsopphold som en del av den offentlige helsetjenesten, og de mener det er spesielt viktig at kompetansen opprettholdes til beste for denne pasientgruppen.
Nye aktører som ønsker å drive Kure Rehabiliteringssenter videre presenterte sine planer for Helse Sør 23. mars, og ble lovet tilbakemelding med beslutning i april. Helseforetaket skulle vurdere om de ville bruke en ny privat aktør slik at driften ved Kure kunne videreføres, eller om de skulle bygge opp et tilbud inne på sykehuset SSE/RH. På grunn av sammenslåingen av Helse Øst og Sør, og ansettelse av ny administrerende direktør, ble møtet i april utsatt til 25. mai for senere å bli ytterligere utsatt til 5. eller 6. juni. Det virker også som om det er stor usikkerhet i forhold til hva som blir utfallet av denne saken, og hvem som tar avgjørelsen.
Dette har naturlig nok skapt stor usikkerhet blant de ansatte. Dessverre ser det nå ut til at tålmodigheten til de ansatte tar slutt, og det fryktes at de vil gå til en felles oppsigelse 1. juli hvis ikke en avtale med Helse Sør-Øst nå raskt kommer på plass.
Hvis Kure Rehabiliteringssenter blir lagt ned, må sannsynligvis helseforetaket bygge opp et nytt senter i offentlig regi i stedet for å benytte et veldrevet og populært senter som besitter 40 års kompetanse på rehabilitering av mennesker med epilepsi. Det vil ta lang tid å bygge opp et tilsvarende godt tilbud, og mange frykter nå at viktig kompetanse på Kure går tapt med det resultat at pasientene får svekket sitt tilbud.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Utgangspunktet for saken er at Norsk Folkehjelp, som driver Kure rehabiliteringssenter i Østfold, har sagt opp sine avtaler med tidligere Helse Øst RHF og Helse Sør RHF. Helse Sør-Øst RHF har overtatt begge avtalene, og har etter Norsk Folkehjelps oppsigelse vurdert situasjonen i lys av sin "sørge for"-oppgave. Helse Sør Øst RHF har meldt at de vurderer det som viktig å opprettholde et faglig godt rehabiliteringstilbud til epilepsipasienter, med samme kapasitet som regionene har hatt til disposisjon ved Kure. Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF ved Epilepsienheten i Sandvika vil etter dette få i oppdrag å etablere et rehabiliteringstilbud for mennesker med vanskelig regulerbar epilepsi fra 1. oktober 2007, som er det tidspunkt som avtalene med Norsk Folkehjelp om Kure opphører. Det opplyses fra Helse Sør-Øst at det nye tilbudet vil bli samorganisert med Epilepsienheten i Sandvika. Det forutsettes etablert et opplegg for 12 personer. Dette samsvarer med gjennomsnittsbelegget ved Kure.

Det opplyses videre fra Helse Sør-Øst RHF at et komplett rehabiliteringstilbud ved Epilepsienheten vil kunne understøttes av den allerede eksisterende høyspesialiserte spesialisthelsetjenesten, og derfor kunne organiseres på en god og kostnadseffektiv måte. Dette vil gi kontinuitet i pasientbehandlingen og kompetanseutvikling hos helsepersonellet. Pasientene vil også kunne dra nytte av det pedagogiske tilbudet ved Solberg skole som har spesialkompetanse innen epilepsi. I tillegg legges det opp til et prosjekt med NAV for å identifisere ferdigheter og støtteordninger rettet inn mot framtidig yrkesutøvelse.

Helse Sør-Øst RHF opplyser at det i de foretatte vurderingene har vært inne alternativer. Ett alternativ har vært innspill fra ansatte ved Kure Epilepsisenter med forslag om at driften skal videreføres i regi av aksjeselskap særskilt opprettet for dette formålet. Jeg ser det som viktig at dette alternativet blir nøye vurdert fordi det kan ta vare på kompetansen som er utviklet over mange år. Men det er også viktig at vurderingene foretas ut fra alle forhold som påvirker virksomhetens evne til å oppfylle "sørge for"-ansvaret, både hensynet til gode faglige tjenester og at det er et tilstrekkelig organisatorisk og økonomisk fundament for driften. I så henseende blir det altså en ny situasjon når nå Norsk Folkehjelp trekker seg ut. Med dette som bakgrunn har jeg bedt Helse Sør-Øst RHF foreta en supplerende gjennomgang for å være sikker på at vurderingene som er foretatt, er riktige også i forhold til alternativet med videre drift ved Kure. Jeg har bedt om å bli orientert om vurderingen før beslutning gjennomføres. Når det gjelder andre alternativer som innebærer flytting av virksomheten fra Kure, legger jeg til grunn at Helse Sør-Øst RHF har vurdert dette nøye i forhold til sitt "sørge for"-ansvar.