Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1155 (2006-2007)
Innlevert: 05.06.2007
Sendt: 05.06.2007
Besvart: 13.06.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Vern om bynære rekreasjonsområder er viktig både av miljømessige årsaker og i et folkehelseperspektiv. I Tromsø har private utflyttede grunneiere nylig lagt ut for salg et areal på 9 000 mål fra bebyggelsen nede i Tromsdalen og opp mot Tromsdalstinden. Lett tilgang gjør at området er flittig benyttet av byens befolkning til trenings- og turaktiviteter.
Vil statsråden ta initiativ til at staten legger inn bud for å sikre seg området og legge til rette for allmenn fri tilgang til dette verdifulle friluftsområdet for fremtiden?

Begrunnelse

Staten har ved flere tidligere anledninger gått inn og kjøpt opp arealer med den begrunnelse at det er viktig å sikre allmennhetens interesser og fri tilgang. Nå er situasjonen i Tromsø at utflyttede grunneiere vil selge et stort bynært areal med unike naturkvaliteter. Prisantydningen for 9 000 mål er satt til 9 mill. kr.
Tromsø er en av våre raskest voksende byer, og det er et økende press på ledige arealer. I Nordlys 30. mai blir det antydet at investorer utenfor Tromsø har vist interesse og vurderer kjøp av dette verdifulle naturområdet i Tromsdalen, bl.a. med bakgrunn i at Tromsø av idretten er pekt ut som norsk kandidat til OL 2018.
Tromsdalen er i dag et yndet utfartssted for folk i alle aldre. Vern om bynære, lett tilgjengelige rekreasjonsområder er viktig av miljømessige årsaker og ikke minst i et folkehelseperspektiv. I Miljøverndepartementets budsjett for 2007 pekes det på at departementet vil markere at friluftsloven er 50 år. Det legges vekt på at staten skal spille en aktiv rolle for å legge til rette for friluftsliv fordi dette er en kilde til god livskvalitet, trivsel, god folkehelse og bærekraftig utvikling. Videre at det er viktig å sikre areal og rettigheter til ferdsel, opphold og aktiviteter og stimulere til miljøvennlig friluftsliv. Et statlig kjøp av Tromsdalen vil oppfylle alle disse målsettingene. Det bør derfor være legitimt at staten, som i Oslo og Vestfold, går inn og kjøper det aktuelle arealet i Tromsdalen for å sikre allmennheten fri tilgang og bruk av Tromsdalen for all fremtid.
Verdens miljøekspertise har denne uka vært samlet i Tromsø som ledd i at Norge har vært vertsnasjon for markeringen av verdens miljøverndag. Det ville vært en ypperlig oppfølging om staten nå tok et initiativ ved å legge inn bud i den hensikt å erverve og tilrettelegge det ledige arealet i Tromsdalen for aktivt bruk for byens snart 70 000 innbyggere.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Bynære friluftsområder er viktig å ta vare på for friluftsliv og helse. Et viktig virkemiddel i dette arbeidet er arealdisponering etter plan- og bygningsloven. Ved at områder bevares som utmark og dermed er tilgjengelig i medhold av friluftsloven, vil friluftslivsinteressene i mange tilfelle være ivaretatt.

I enkelte tilfelle vil det være behov for ytterligere tiltak for å sikre friluftslivets behov. Der hvor det er nødvendig med tilretteleggingstiltak for eksempel for å bedre tilgjengelighet og bruksmuligheter, vil det offentlige kunne ha behov for å skaffe seg råderett over områder ved kjøp eller avtale for å kunne gjennomføre slike tiltak. Det vil normalt ikke være behov for å kjøpe store utmarkseiendommer i sin helhet for å kunne gjennomføre slike tiltak; det er i mange tilfelle tilstrekkelig å kjøpe de deler av en eiendom som planlegges benyttet f.eks til innfallsport eller et særskilt tilrettelagt aktivitetsområde.

Kommunen vil være den nærmeste til å vurdere på hvilken måte et område bør sikres: om det er tilstrekkelig med arealplanmessige tiltak eller om det er behov for særskilt sikring av et område til friluftsformål.

På statsbudsjettet (kap. 1427 post 30) er det en bevilgning som kan benyttes til finansiering av kjøp av friluftsområder ved tilskudd til kommuner. Dersom Tromsø kommune vurderer å sikre seg eiendommen, bør søknad om hel eller delvis finansiering av dette rettes til Direktoratet for naturforvaltning ved fylkesmannen. Jeg viser til departementets rundskriv T-1/06 Tilskotsordningar for 2007 som gir nærmere orientering om framgangsmåten i slike saker. Rundskrivet ligger på Miljøverndepartementets hjemmeside miljo.no.