Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1157 (2006-2007)
Innlevert: 05.06.2007
Sendt: 05.06.2007
Besvart: 11.06.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil statsråden ta initiativ til å tillate midlertidig muntlig tillatelse i saker om arbeidstillatelser for EØS-borgere inntil skriftlig vedtak er fattet?

Begrunnelse

I Nord-Trøndelag politidistrikt fikk EØS-borgere tidligere et muntlig tilsagn om at de fikk lov til å begynne å jobbe straks de hadde innlevert søknad. Det muntlige vedtaket ble fulgt opp av et skriftlig vedtak så raskt som mulig. Politidistriktet og arbeidsgiver så dette som en hensiktsmessig løsning i stedet for å la utlendingen måtte vente uten rett til å jobbe mens politiet behandlet søknaden. Politidistriktet fikk nylig beskjed av UDI om at denne praksisen var lovstridig og at ingen utlending kan jobbe i Norge uten at de har skriftlig arbeidstillatelse. Politiet har derfor sluttet å gi muntlige tilsagn. Arbeidsgivere er nå fortvilet over at de ikke kan bruke arbeidskraft som er tilgjengelig - fordi skriftlig vedtak ikke er fattet. Et muntlig tilsagn bør ikke være hovedregelen, men Venstre ser fordelene av en hjemmel som åpner for at det er mulig å gi et slikt tilsagn der det virker hensiktsmessig.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Dagens regelverk tillater arbeidstakere fra land som var medlemmer av EØS før utvidelsen i 2004, å ta arbeid i inntil 3 måneder uten vedtak om tillatelse. Arbeidstakere fra EØS-land som er omfattet av overgangsordninger, må i utgangspunktet ha vedtak om en oppholdstillatelse før arbeidet tar til. Dette gjelder ikke arbeidstakere som har hatt lovlig opphold i Norge som arbeidstaker i minst tolv forutgående måneder.

Det er vilkår for å få slik oppholdstillatelse. Som hovedregel må det dreie seg om heltidsarbeid, og lønns- og arbeidsvilkår må ikke være dårligere enn etter gjeldende tariffavtale, regulativ eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har i den aktuelle situasjonen i Nord-Trøndelag opptrådt helt korrekt når det har påpekt at det ikke er anledning til å gi muntlige tilsagn til å starte et arbeid der loven krever en oppholdstillatelse. Disse arbeidstakerne må altså vente til oppholdstillatelser er innvilget, og tillatelser gis skriftlig. Når det ikke er tvil om at vilkårene er oppfylt, kan politiet innvilge slike søknader. Ellers avgjøres søknadene i UDI.

Jeg ser at det kan være behov for forenklinger for noen av disse arbeidstakerne og deres arbeidsgivere og vurderer oppmyking av overgangsreglene. Departementet har derfor nylig sendt ut et høringsbrev hvor vi blant annet ber om synspunkter på den muligheten at søkerne får adgang til å begynne å arbeide så snart fullstendig søknad om oppholdstillatelse er innlevert.