Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1164 (2006-2007)
Innlevert: 06.06.2007
Sendt: 07.06.2007
Besvart: 13.06.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Skilting av veier, særlig riksveier som binder sammen Øst- og Vestland, har mangelfull og villedende skilting. Bilistene får dårlig informasjon om at stamveiene går helt frem til de større byene, at enkelte veier/ruter er bompengebelagt og at enkelte veier/ruter også omfatter bruk av ferje slik at ventetid/ferjetid må regnes med i samlet transporttid.
Hvordan vil statsråden sikre at skiltingen blir komplett og tydelig slik at veibrukernes veivalg kan treffes på grunnlag av fullstendig og korrekt informasjon?

Begrunnelse

Et av mange eksempler er E134 som starter i Drammen og ender i Haugesund. Første del er skiltet til Kongsberg. Resultatet kan være at bilister velger E18 eller E16. Jeg legger til grunn for spørsmålet at Statens vegvesen har oppgaven med informasjon til reisende via veiskilt og selvsagt ikke gjennom skilting eller mangelfull skilting på noen skal drive "styring" av trafikk til enkelte samband fremfor andre. Veiens endepunkt er en viktig informasjon fra startpunktet og helt frem til sluttpunktet. At veien også omfatter bompengebetaling (hvor og til hvilken pris) er også viktig. Endelig bør det opplyses om ferjebruk slik at veibrukerne får fullstendig oversikt over kjøreavstand, ekstra utgifter til bompenger og ekstra transporttid grunnet bruk av ferje når de skal foreta valg av kjørevei. Jeg legger også til grunn at Statens vegvesens veiviser "Visveg" inneholder korrekt og fullstendig informasjon som omtalt.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg er selvsagt enig i at trafikantene bør få informasjon om at stamvegene går helt fram til de største byene. Som oppfølging av en tidligere henvendelse har jeg bedt Vegdirektoratet om å få gjennomført skilting av E134 fra Drammen med visning til Haugesund, samt å få skiltet E16 fra Oslo til Bergen med stiplet underskilt.

Haugesund er fastsatt fjernmål for E134. I kryss med E18 i Drammen blir Haugesund tatt inn som visningsmål for E134 på den permanente motorvegskiltingen som vil bli gjennomført på E18. Vegvisning til Haugesund er gjennomført i Telemark og Rogaland.

Vegdirektoratet har opplyst at planlagt motorvegskilting i Drammen vil se slik ut: (figur: motorvegskilt).

For E16 er Bergen fastsatt som fjernmål, og denne vegvisningen er nå gjennomført fra kryss med E18 i Sandvika (startpunktet for E16). Vegvisning til E16 fra Oslo blir gjennomført i forbindelse med ny vegvisningsplan som er under fullførelse.

Det er imidlertid ikke like enkelt å informere om at enkelte veger er bompengebelagt og at enkelte veger har ferjestrekninger. Vegvisningsskilt inneholder ofte store mengder informasjon som det tar tid å lese. Ved fastlegging av maksimal informasjonsmengde må det tas hensyn til at informasjonen skal kunne oppfattes av alle typer trafikanter under alle typer lys-, vær- og trafikkforhold. Det er ikke mulig å få all informasjon man kunne ønske inn på de offentlige trafikkskiltene, både fordi informasjonsmengden blir for stor, og på grunn av distraksjonsfaren.

De fleste steder er visningsskiltene allerede "fylt opp" med maksimal informasjonsmengde. Det betyr at hvis det skal inn informasjon om at enkelte veger/ruter er bompengebelagt eller informasjon om ferjetider og lignende, må andre visningsmål velges vekk til fordel for denne typen informasjon. Et annet problem er at det vil være praktisk umulig å få slik informasjon som må stedfestes, inn på skilt. Alle som kjører på E16 skal ikke til Bergen, og det vil være vanskelig å få gitt nøyaktig plassering av ferjer eller bomstasjoner for hele strekningen inne på et skilt. Jeg mener derfor at ordinære skilt langs vegen ikke er riktig medium for den typen informasjon det her er snakk om.

Statens vegvesen har mulighet til å informere om alternative ruter og ferjestrekninger på egne informasjonsskilt. Et eksempel på slik skilting er informasjon om alternative ruter til Bergen på E16 foran kryss med rv 7 ved Hønefoss. Denne typen skilt blir plassert i lommer langs vegen, slik at man har mulighet for å stoppe bilen og lese skiltet. Fordi skiltet ikke står langs vegen, er det ingen restriksjoner på mengde tekst. Slike skilt vil Statens vegvesen vurdere å sette opp ved behov.