Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1168 (2006-2007)
Innlevert: 06.06.2007
Sendt: 07.06.2007
Besvart: 14.06.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): I Soria Moria-erklæringen loves det å opprettholde et desentralisert sykehustilbud. Spesielt vektlegges det at ingen lokalsykehus skal nedlegges. Deler av det nevrokirurgiske tilbudet skal flyttes fra Stavanger universitetssjukehus til Bergen, og det utredes om deler av kreftbehandlingen skal flyttes fra Stavanger til Bergen.
Inngår det i Regjeringens "desentraliseringsstrategi" å opprettholde viktige tilbud ved de større sykehusene som har vært velfungerende og til stor nytte for pasientene?

Begrunnelse

Deler av det nevrokirurgiske tilbudet ved Stavanger universitetssjukehus skal flyttes til Bergen. Det utredes om også deler av kreftbehandlingen skal flyttes fra Stavanger til Bergen. Dette har skapt betydelig uro ved sykehuset og i befolkningen i Rogaland. Man frykter for at viktige elementer i sykehustilbudet i Rogaland vil bli svekket. Dette vil også ha betydelig negativ effekt for det tverrfaglige miljøet ved sykehuset. Regjeringen har lovet å arbeide for et desentralisert sykehustilbud og har gitt klare løfter knyttet til lokalsykehusenes framtid. Det hefter usikkerhet ved om disse løftene blir holdt. I tillegg knytter det seg stor usikkerhet til hvordan Regjeringen vil sikre fortsatt drift av et bredt og velfungerende tilbud ved de større sykehusene, som er viktige bærebjelker i sykehustilbudet i sine regioner.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Soria Moria-erklæringen ligger fast. Regjeringen vil opprettholde et desentralisert sykehustilbud, der ingen lokalsykehus skal legges ned. Arbeidet i forhold til lokalsykehusene har jeg stort fokus på. Det framgår også av Soria Moria-erklæringen at Regjeringen vil videreføre arbeidet med å skape en bedre arbeidsdeling mellom sykehus, for å fremme kvaliteten. Det innebærer at jeg som helseminister vil understøtte de regionale helseforetakenes arbeid med å videreutvikle tjenestene, både ved de små lokalsykehusene og ved de større, mer spesialiserte sykehusene. Ønsket om en bedre arbeidsdeling mellom universitetssykehusene og de øvrige sykehusene i hovedstadsområdet er en av begrunnelsene for sammenslåingen av Helse Sør og Helse Øst.

Nevrokirurgi og kreftbehandling, spesielt deler av kreftkirurgien, er spesialiserte behandlingstilbud. For flere av disse tjenestene er det nå dokumentert en sammenheng mellom volum og kvalitet. For å sikre høy faglig kvalitet er det derfor viktig å forhindre behandlingsenheter med et for lite pasientgrunnlag, og i stedet legge til rette for utvikling av robuste fagmiljøer, dermed høy faglig kvalitet. Evalueringen av sykehusreformen viser at mye bra er gjort for å samle blant annet kreftkirurgi til færre sykehus. Vi har imidlertid fortsatt mer å vinne både innenfor kreftområdet og for andre typer sjukdommer. Jeg er derfor glad for at samtlige helseregioner, også Helse Vest, arbeider med disse problemstillingene. For å sikre god kvalitet i det nevrokirurgiske behandlingstilbudet i hele landet, har Sosial- og helsedirektoratet fått i oppdrag å gjennomgå organiseringen av det nevrokirurgiske behandlingstilbudet til barn og til pasienter med Parkinsons sykdom og liknende lidelser i hele landet. Utredningen vil gi et faglig grunnlag for beslutninger i de organisatoriske spørsmålene knyttet til denne tjenesten. En gjennomgang av det nevrokirurgiske behandlingstilbudet til pasienter med Parkinsons sykdom er også i samsvar med en anmodning jeg har fått fra Norges Parkinsonforbund. I et møte i departementet 11. januar i år tok forbundet til orde for en samordning av operasjonstilbudet til pasienter med Parkinsons sykdom i Norge.

I arbeidet med å skape en bedre arbeidsdeling mellom sykehusene er det flere hensyn som må veies mot hverandre. Faglig kvalitet og pasientsikkerhet må naturlig nok veie tyngst, men det skal også tas hensyn til målet om en god og likeverdig tilgjengelighet til helsetjenester i hele landet, god ressursutnyttelse, samt målet om å sikre kvalitet og kapasitet innen forskning og undervisning. Dette gjør at beslutninger om endringer i arbeidsdelingen mellom sykehusene er krevende.

Jeg har tillit til at både Helse Vest og de andre helseregionene er innforstått med hvor komplekse disse sakene er. Videre har jeg tillit til at de håndterer disse sakene på en ansvarlig måte, med mål om å sikre en god balanse mellom de nevnte hensynene, til beste for hele befolkningen i sin helseregion, og i landet for øvrig.