Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1169 (2006-2007)
Innlevert: 06.06.2007
Sendt: 07.06.2007
Besvart: 13.06.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): Vil statsråden åpne for at funksjonshemmede som i dag blir nektet å kjøre i kollektivfelt fordi passasjerseter er tatt ut av bilen for å få plass til rullestol, kan få dispensasjon til å kjøre i kollektivfeltet?

Begrunnelse

Funksjonshemmede som i dag har biler som er godkjent for å kjøre i kollektivfeltet, blir nektet adgang til kollektivfeltet. Dette skyldes regelen om at biler som har fjernet passasjerseter ikke skal få kjøre i kollektivfeltet. Begrunnelsen for at mange funksjonshemmede må fjerne setene i bilen er at det trengs ekstra plass til rullestol eller annet nødvendig utstyr. Når disse nektes adgang til kollektivfeltet, medfører det at mange må redusere arbeidstiden fordi belastningen med å sitte i kø blir stor. Av fysiske årsaker har mange av de funksjonshemmede ikke mulighet for å benytte annet kollektivtilbud.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Kollektiv- og sambruksfelt er i utgangspunktet forbeholdt buss, herunder minibuss, og drosje. Minibuss er kjøretøy med minst ti sitteplasser, inklusiv fører-, passasjer og eventuelle rullestolplass(er). I tillegg kan elektrisk eller hydrogendrevet motorvogn (nullutslipps motorvogn), motorsykkel, moped, sykkel og uniformert utrykningskjøretøy benytte slike felt, jf. trafikkreglene § 5 nr. 2. Det er viktig - både av hensyn til trafikantene og de som skal håndheve bestemmelsene - at trafikkreglene er klare og entydige. Trafikkreglene inneholder derfor ikke dispensasjonsbestemmelser, heller ikke for bruk av kollektiv- og sambruksfelt.

For å sikre kollektivtrafikkens framkommelighet må det være særlige begrensninger i adgangen til kollektiv- og sambruksfeltene. Det må også gjøres en løpende vurdering av adgangen til disse feltene, sett opp mot kapasitet, miljø- og trafikksikkerhetshensyn.

Dette er bakgrunnen for at Samferdselsdepartementet nylig har hatt på høring forslag til endringer når det gjelder ulike kjøretøykategoriers adgang til kollektiv- og sambruksfelt. I høringen er det bl.a. foreslått begrensning av privat bruk av minibusser i slike felt. I høringen skisseres ulike måter å gjennomføre en slik begrensning på, eksempelvis ved minstekrav til antall personer i kjøretøyet eller krav om at kjøretøyet nyttes i løyvepliktig persontransport. Det er ikke tatt endelig stilling til hvordan reglene skal utformes, men det er så langt ikke lagt opp til endringer som vil gi kjøretøy innrettet for rullestolbrukere særlig adgang til disse feltene.