Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1170 (2006-2007)
Innlevert: 06.06.2007
Sendt: 07.06.2007
Besvart: 18.06.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): De siste dagene har flere nyhetssendinger omtalt stenging av fødeavdelinger på mange sykehus særlig i Vest-Norge og Nord-Norge i sommer. Særlig har det vært fokusert på Narvik sykehus, og statsråden har, ifølge TV2, hatt besøk av to kvinner fra Narvik-området som skal føde i sommer. Nå frykter de at de får svært lang vei til nærmeste fødeavdeling, og at det kan oppstå komplikasjoner til fare for mor eller barn.
Hva har statsråden tenkt å foreta seg for å sikre fødende kvinner i hele Norge et trygt tilbud også i sommermånedene?

Begrunnelse

Med sommeren kommer, også i år, meldingene om stenging eller nedbemanning på en rekke fødeavdelinger i hele landet. Mange kvinner som har termin i løpet av sommeren, blir engstelige og frykter for at uforutsette hendelser kan føre til farlige situasjoner for dem selv eller barnet. Situasjonen har selvfølgelig sitt utgangspunkt i sykehusenes økonomiske situasjon kombinert med ferieavvikling. Det er unødvendig og uakseptabelt å stille fødende kvinner i en slik situasjon i dagens Norge.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: De regionale helseforetakene har ansvar for tjenestetilbudet til befolkningen i regionen, noe som i dette tilfellet innebærer at de fødende skal sikres forsvarlige alternative tilbud. I forbindelse med sommerstengninger må de fødende sikres et forsvarlig tilbud som også gir dem trygghet med hensyn til hva som skal skje når fødselen starter. Jeg er opptatt av at alle berørte parter skal være godt informert og har formidlet mitt budskap til Helse Nord RHF. Helse Nord RHF har orientert meg om at de har pålagt de aktuelle helseforetakene å bedre informasjonen til de som er berørt.

Jeg møtte, som representanten viser til, to gravide kvinner i forbindelse med mitt besøk i Bodø nylig. De opplyste meg på møtet om at de ikke har mottatt slik informasjon. Dette finner jeg kritikkverdig, og på denne bakgrunn har jeg derfor gitt uttrykkelig beskjed til de regionale helseforetakene om at de må sikre at de ansvarlige helseforetakene omgående kontakter de gravide kvinnene som er berørt av sommerstengning. Det skal sikres konkrete avtaler for den enkelte kvinne med hensyn til transport, og ev. behov for følgetjeneste, i samarbeid mellom helseforetaket og kommunen. Jeg har derfor sendt brev, som presiserte dette, til Helse Nord RHF og øvrige regionale helseforetak.

Jeg er, som kjent, opptatt av at alle gravide og fødende skal ha et tilbud av god kvalitet og kontinuitet. Jeg understreker i brevet til de regionale helseforetakene at sommerstengte fødeinstitusjoner representerer en utfordring i denne sammenheng. De fødende skal sikres forsvarlige tilbud, og økonomiske årsaker kan ikke alene være grunnen til at fødeinstitusjoner stenges. Helseforetakene må selvsagt sørge for ferieavvikling, og noen steder kan det være vanskelig å sikre stabil bemanning. Samtidig som det avvikles ferie må det sikres et tilbud av god kvalitet. Jeg har derfor bedt Helse Nord RHF og øvrige regionale helseforetak, på grunn av behovet for kontinuitet for dem som skal føde, å vurdere å gjøre stengningsperioden kortest mulig. I tillegg har jeg presisert at alle berørte parter, og selvsagt først og fremst kvinnene, må være godt informert.

Helse Nord RHF opplyser nå om at de gjennomgår mulighetene for å begrense stengningsperioden i Narvik, forutsatt at de får rekruttert kompetente vikarer som er nødvendig for å sikre et forsvarlig tilbud. I tillegg samarbeider Helse Nord RHF med berørte kommuner for å få på plass følgetjeneste for de som har behov for det. Det avvikles ekstra opplæring av ambulansepersonell i oppfølging av fødende som trenger ambulansetransport. Helse Nord RHF har også beklaget sviktende informasjon til kvinnene som skal føde, og kvinnene kontaktes nå direkte.

Jeg vil i det videre arbeidet med helhetlig plan, som skal sikre landets gravide og fødende et helhetlig tilbud av god kvalitet, vurdere tiltak for å søke å unngå slike sommerstengninger i framtiden.