Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1171 (2006-2007)
Innlevert: 06.06.2007
Sendt: 07.06.2007
Besvart: 13.06.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Undertegnede har fått flere henvendelser fra nordmenn i utlandet som har problemer angående den årlige innsendingen av leveattesten. Skjemaet blir borte i posten, innsenderne får ikke mottaksbekreftelse fra NAV, purrebrev blir ikke sendt og tidspunktet for utsendelse av skjemaer er også uheldig.
Kan statsråden se om det er noe som kan gjøres?

Begrunnelse

Etter at trygdeetatens kontor er blitt erstattet av NAV, har mange nordmenn i utlandet merket en klar forverring av tjenestene. Spesielt gjelder det innsendingen av den årlige leveattesten. Ikke rent sjelden hender det at leveattestskjemaene er blitt borte i posten. Dette har medført at mange av den grunn ikke har fått pensjonen sin. En løsning hadde vært å sende skjemaene rekommandert, men det går ikke fordi det står uttrykkelig på skjemaet: "Vennligst ikke benytt rekommandert sending ved innsendelse av leveattesten". Begrunnelsen noen har fått er at det tar for mye tid for de ansatte i NAV å hente rekommanderte sendinger. Men innsenderne burde i alle fall få en bekreftelse på at leveattestskjemaet er mottatt.
Man kunne kanskje tenke seg en ordning der NAV sender et purrebrev når de ikke har mottatt skjemaet. Et annet problem er tidspunktet for utsendelse av skjemaet. Det blir sendt ut på våren, noe som er uheldig fordi mange allerede har reist hjem til Norge. Det er jo slik at pensjonen blir stoppet hvis ikke NAV mottar skjemaet, og det skaper selvfølgelig problemer for den enkelte når pensjonen stopper opp.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Innledningsvis nevner jeg at sammenslåingen av trygdeetaten og arbeidsmarkedsetaten i utgangspunktet ikke skulle ha betydning i denne sammenhengen. Det tidligere Folketrygdkontoret for utenlandssaker heter nå NAV utland, men er ellers lite berørt.

Jeg er enig i at leveattestene er et viktig forhold for pensjonistene i utlandet, og det er vesentlig at de praktiske rutinene fungerer. Ved utgangen av 2006 utgjorde gruppen rundt 41 000 personer, bosatt i mange forskjellige land, og det sier seg selv at feilslag neppe vil være til å unngå. Vi bør imidlertid redusere antallet slike tilfelle så langt det lar seg gjøre.

På denne bakgrunn vil jeg ta saken opp med Arbeids- og velferdsetaten med sikte på et tryggest mulig opplegg for pensjonistene. Blant annet kan det være grunn til å se nærmere på alternative tilbakemeldingskanaler til ordinær postgang.