Skriftlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1172 (2006-2007)
Innlevert: 06.06.2007
Sendt: 07.06.2007
Besvart: 18.06.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Kan statsråden bekrefte at Båtsfjord videregående skole får fortsette som en kommunal videregående skole også etter at prøveperioden avsluttes i 2009?

Begrunnelse

Båtsfjord videregående skole ble etablert som landets eneste kommunale videregående skole som et prøveprosjekt i 2003. Prøveprosjektet ble i 2005 forlenget til 2009. Skolen har i dag 50 elever og 15 lærere, og er en del av et fellesprosjekt hvor Båtsfjord skole, Nordskogen skole og Båtsfjord videregående skole skal fremstå som en pedagogisk enhet i forhold til alt pedagogisk arbeid.
Før skolen ble etablert var kommunens ungdommer nødt til å reise bort for å gå på videregående skole, noe som tidvis førte til at opp til 80 pst. av førsteårselevene falt ut av videregående opplæring. Med dagens kommunale videregående skole fullfører så godt som alle elevene. Erfaringene med at én skoleeier ser hele skoleløpet i sammenheng har vist seg å være veldig gode. Det er nå stor uklarhet omkring skolens muligheter for videre drift som kommunal videregående skole etter prøveperiodens utløp i 2009.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: I St.meld. nr. 19 (2001-2002) Nye oppgaver for lokaldemokratiet - regionalt og lokalt nivå ble det foreslått å iverksette forsøk med enhetsfylke og med kommunal oppgavedifferensiering. Stortinget ga den 20. juni 2002 sin tilslutning til denne typen forsøk, jf. Innst. S. nr. 268 (2001-2002). Formålet med forsøkene er å innhente erfaringer med alternative måter å organisere oppgavefordelingen og forvaltningen på.

I brev fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) av 13. august 2002 ble det invitert til forsøk med kommunal oppgavedifferensiering og forsøk med enhetsfylke. KRD innvilget våren 2003 forsøk med ansvar for videregående opplæring i Båtsfjord kommune etter lov om forsøk i offentlig forvaltning § 3. Båtsfjord kommune overtok med dette ansvar for Båtsfjord videregående skole.

Forsøket startet skoleåret 2003-2004 og skulle i utgangspunket gå ut våren 2007. I august 2005 godkjente KRD søknad fra Båtsfjord kommune om å utvide forsøket til å gjelde ut våren 2009.

Det foreligger ikke noen søknad fra Båtsfjord kommune om å fortsette å drive Båtsfjord videregående skole etter at forsøksperioden er avsluttet. Kunnskapsdepartementet har derfor ikke tatt stilling til dette spørsmålet, men vil ta det opp til vurdering når det ev. foreligger en søknad fra Båtsfjord kommune. Departementet regner med at Båtsfjord kommune bruker de opplysningene som Utdanningsdirektoratet, på forespørsel, har gitt tidligere i denne saken når de ev. utformer en søknad.

Departementet er videre kjent med at Finnmark fylkeskommune har uttrykt at de er lite fornøyd med forsøksordningen fordi de mener det trekket fylkeskommunen får i rammetilskuddet, er større enn den innsparingen de har ved at opplæringen av disse elevene skjer i regi av Båtsfjord kommune.