Skriftlig spørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1176 (2006-2007)
Innlevert: 07.06.2007
Sendt: 07.06.2007
Besvart: 18.06.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): En norsk ung mann har giftet seg med ei jente fra Argentina. Bryllupet stod i Argentina. Hun søkte i september 2006 om oppholds- og arbeidstillatelse, men har fortsatt ikke fått svar. Det er ikke visumplikt for borgere fra Argentina, men likevel kan det virke som om denne søknaden behandles på lik linje med søknader fra land der det er visumplikt.
Vil statsråden sørge for at søknader prioriteres i forhold til staters visumkrav, og vil statsråden se på organiseringen i UDI for å få raskere saksbehandling?

Begrunnelse

Jeg har mottatt en henvendelse fra en tidligere kollega som i fjor sommer hadde gleden av å være i bryllup i Buenos Aires. Min kollega har fått en strålende svigerdatter i familien. Sønnens kone søkte om arbeids- og oppholdstillatelse i begynnelsen av september 2006, men har ikke hørt noe ennå. Det er visumfrihet fra Argentina til Norge. Bryllupsinngåelsen i den katolske kirken og Registro Civil er sammenliknbart med den i Norge. Det har nå gått ti måneder, og dette er en klart urimelig lang saksbehandlingstid for et ungt ektepar, ikke minst med tanke på den psykososiale siden, språkopplæring og arbeid. Land med visumplikt til Norge burde behandles med strengere øyne enn land uten visumplikt.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Som kjent er regelverket på utlendingsfeltet lagt opp slik at det er Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) som vurderer og avgjør enkeltsaker. Verken jeg eller mitt departement kan instruere om avgjørelsen av enkeltsaker med mindre saken berører hensynet til rikets sikkerhet eller utenrikspolitiske hensyn. Det er derfor vanskelig for meg å kommentere nærmere den enkeltsaken som representanten Holmberg har vist til i sitt spørsmål.

På generelt grunnlag vil jeg imidlertid bemerke at jeg er svært opptatt av at saksbehandlingen i utlendingsforvaltningen skal være så effektiv som mulig uten at dette går på bekostning av nødvendig grundighet og kvalitet. Økende saksbehandlingstid på utlendingsfeltet er en betydelig utfordring som Regjeringen møter med flere aktive tiltak. I St.prp. nr. 56 (2006-2007) ble det umiddelbare behovet møtt gjennom bevilgning til økt saksbehandlingskapasitet og restansenedbygging i UDI, og i St.prp. nr. 69 (2006-2007) foreslås det bevilget midler til videreutvikling av dagens elektroniske saksbehandlingssystem.

Jeg vil samtidig bemerke at Regjeringen i St.prp. nr. 56 (2006-2007) har varslet at det skal settes i gang en bred gjennomgang av saksflyt, organisering og ansvarsdeling på utlendingsfeltet. Hensikten med en slik bred gjennomgang vil være å analysere og avdekke mulige områder for en mer effektiv oppgaveløsning, produktivitetsgevinster og bedre brukerservice, samtidig med en tilfredsstillende kvalitet. Det vil i dette arbeidet kunne være naturlig å vurdere innspillet fra representanten Holmberg nærmere.