Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1179 (2006-2007)
Innlevert: 07.06.2007
Sendt: 08.06.2007
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 15.06.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Egersund er, foruten å være en av landets viktigste fiskerihavner, også en havn for utenlandsk ferjeforbindelse med stor trafikk. Havnen er imidlertid som en av de største fiskerihavnene langs kysten uten stamveiforbindelse.
Hvilke tiltak planlegger Regjeringen for at store norske fiskerihavner, herunder Egersund, kan få stamvegforbindelse og fortsatt være attraktive havner å lande fisk?

Begrunnelse

Media har omtalt at ny stamvegtilknytning til Egersund ikke kan ventes å være prioritert i neste Nasjonal transportplan (NTP).

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Som et ledd i arbeidet med Nasjonal transportplan 2010-2019 ble det høsten 2006 utarbeidet flere utredninger om stamnettets utvikling i et trettiårsperspektiv. Et sentralt tema i dette arbeidet var å vurdere hvilke havner som bør få stamvegtilknytning for å nå målsettinger om et mer sammenhengende stamnett i Norge. Kystverket hadde ansvar for "Sjøverts stamnett". I denne utredningen er Egersund havn foreslått som stamnettshavn. I utredningen er det ikke gjort vurderinger av hvilke havner som skal ha status som nasjonal havn. For Kystverkets utvelgelse av stamnetthavner og tilkoblingspunkter var fire sentrale kriterier lagt til grunn:

- Helhetlig del av et nasjonalt stamnett med gode forbindelser til stamnett land

- Transportstrømmer med farlig og/eller forurensende last

- Skipsbevegelser og godsstrømmer

- Knutepunkt som skal inngå i en langsiktig transportstrategi

Rogaland fylkeskommune kom med følgende høringsuttalelser til denne utredning:

"Rogaland fylkeskommune forutsetter at stamvegnettet utvides til også å omfatte nødvendige tilførselsveier til havnene i Stavanger, Karmsund og Egersund."

Kystverket kommenterte dette slik:

"Kystverket har lagt opp til at det skal være stamveg til de tilknytningspunktene som inngår i et nasjonalt stamnett. Endelig valg blir ikke besluttet i denne stamnettsutredningen, men følges opp i det videre arbeidet med Nasjonal transportplan."

Som en del av arbeidet med NTP 2010-2019 har en tverretatlig arbeidsgruppe utarbeidet dokumentet "NTP 2010-2019 Korridorutredninger". Korridorutredningen er et faglig innspill i NTP-arbeidet. Formålet med korridorutredningen var å drøfte utfordringer og strategier for utvikling av transport, og utredningen gir faglige innspill til hvilke havner som bør få stamvegtilknytning i forhold til å få til effektive koblinger mellom de ulike transportsystemer. I korridorutredningen ble det tatt utgangspunkt i de 10 nasjonale havnene. I tillegg foreslo arbeidsgruppen at det bør gis stamvegtilknytning til de viktigste intermodale havnene i Drammen, Larvik, Mo i Rana, Narvik og Kirkenes. Disse havnene ble vurdert å være viktige intermodale godstransportknutepunkt. Samlet ligger disse 15 havnene svært nær stamvegnettet, og utgjør til sammen et forslag om økning av stamvegnettet på 3-4 mil. Egersund havn er ikke blant de havner som er prioritert i denne sammenheng.

Transportetatenes anbefaling om hvilke havner som bør få tilknytning til stamvegnettet, vil foreligge i etatenes forslag til Nasjonal transportplan for 2010-2019 som legges fram i desember 2007. Endelige avklaringer vil ikke bli gjort før Regjeringen har lagt fram sitt forslag til Nasjonal transportplan, og Stortinget har behandlet denne.

Gjennom forvaltningsreformen legges det opp til at ansvaret for øvrige riksveger i det vesentligste skal overføres til regionene, jf. St.meld. nr. 12 (2006-2007) og Innst. S. nr. 166 (2006-2007). Den konkrete grensedragningen mellom stamveger og øvrige riksveger skal utredes nærmere etter at antall regioner er avklart.