Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1183 (2006-2007)
Innlevert: 07.06.2007
Sendt: 08.06.2007
Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 18.06.2007 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Befolkningsutviklingen i nord utvikler seg negativt. Særlig er kystkommunene rammet. Lederen av Finnmark Høyre, Robert Gærnæ, har foreslått å tildele en egen kvote på 500 tonn torsk øremerket turistnæringen, som bidrag til å snu den negative utviklingen i bl.a. deler av Finnmark. Han viser til de positive ringvirkninger lignende opplegg med kongekrabben har hatt for reiselivsnæringen.
Vil statsråden ta initiativ til å gjennomføre et prøveprosjekt i Nord-Norge, slik at en egen kvote kan øremerkes i reiselivssammenheng?

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Spørsmålet ble overført fra finansministeren.

Jeg ønsker ikke å gå inn for en så dramatisk innstramming av turistfisket som Kristiansen her foreslår.

Det er pr. i dag ingen uttaksbegrensninger på turistfiske, det vil med andre ord si at vi ikke har noen kvote for hvor mye turister kan fiske. Vi har derimot etablert en utførselskvote på 15 kilo for å sikre at høstingen av fiskeressursene skjer innenfor ansvarlige rammer.

Det foreligger flere utredninger om turistfisket i Norge. Disse utredningene er høyst usikre, blant annet som følge av ulike motiv for både under- og overrapportering av fangstmengden. Men de ulike utredningene anslår at turister i Norge fisker mellom 5 000 og 15 000 tonn årlig, alle fiskeslag inkludert.

Det er også satt i gang omfattende undersøkelser av fisketurismens omfang og effekter, både med hensyn til ressurssituasjonen og verdiskapingen. Når disse resultatene er klare, vil vi kunne ha et godt grunnlag for en eventuell annerledes regulering av turistfisket.